15:05 - 14. januar 2019

Ulfstein forlanger for mye av Stortinget

I Morgenbladet 10. januar etterlyser Geir Ulfstein at Stortingets utenriks- og forsvarskomité går dypere inn i de folkerettslige vurderingene av krigføringen i Libya, sammenlignet med hva Libya-utvalget og utenriksministeren gjorde i sin redegjørelse for Stortinget 8. januar. Ulfstein antyder at Norge og allierte gikk lenger i krigføringen enn det Sikkerhetsrådets resolusjon 1973 ga mandat til og at stortingskomiteen bør ta stilling til dette.

Det er imidlertid urealistisk at stortingskomiteen i sin behandling av Libya-rapporten skal gå dypere inn i tekniske folkerettslige vurderinger og eventuelt overprøve de vurderinger som ble gjort av allierte i 2011. Komiteen har hverken kapasitet til å grave frem mer fakta og juss i vanskelige rettsspørsmål eller den rettslige kompetansen til å fungere som ettertidens overdommer for slike spørsmål. Stortingets rolle er ikke å fungere som en internasjonal domstol med folkerettslig spisskompetanse. Den folkerettslige vurdering skal, og må, i stedet ligge til regjeringen, som besitter det nødvendige utredningsapparat i slike situasjoner.

Komiteen må derfor drøfte og ta stilling til om lærdommen fra Libya skal være om Stortinget i senere og lignende situasjoner skal stille et strengere krav til Norges beslutningsgrunnlag før deltagelse i militære operasjoner. Som Libya-rapporten peker på, fremsto beslutningsgrunnlaget fra norsk side som begrenset, men ikke nødvendigvis galt, noe også utenriksministeren tok opp i sin redegjørelse. De svakheter i beslutningsgrunnlaget for Libya-krigen vi nå ser, må først og fremst danne grunnlag for forbedrede prosesser i fremtiden. Libya-krigen og konsekvensene av den er alt for alvorlige til at vi kan spore av i jakten på feil eller syndebukker i regjering eller storting. I stedet trenger vi konstruktive drøftelser om hvordan svakheter i beslutningsgrunnlaget kan forbedres ved neste korsvei.

Benedikte M. Høgberg

Professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»