Annonse

Annonse

krig

90-tallets liberale optimisme er i ferd med å bli historie, skriver Sylo Taraku.

01 desember 2017

Kurdere har erobret Raqqa fra IS i Syria, men gitt fra seg Kirkuk i Irak. Kampene de siste dagene kan få store konsekvenser for Midtøsten fremover.

20 oktober 2017

Tildeling av Nobels Fredspris 2017 til Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) er en viktig fredspris som retter verdens oppmerksomhet mot en av de største truslene mot menneskeheten i dag.

07 oktober 2017

Magda Gad publiserte videoer av irakiske soldater som torturerer og halshugger påståtte IS-sympatisører under slaget om Mosul. Det skulle hun aldri ha gjort.

14 juli 2017

ARGUMENT: USA alene har verdens største militærstyrke, men i møte med asymmetrien får vesten problemer.

10 juli 2017
ons 26.04.2017
08:00NUPI

Frokostseminar: NATO og kollektivt forsvar i det 21. århundret

Leverer NATO? Karsten Friis lanserer bok og gir innsikt i viktige spørsmål om alliansen.

NUPI-forsker Karsten Friis’ nye bok presenterer en banebrytende vurdering av NATOs kollektive forsvarsstrategier i kjølvannet av NATOs toppmøte i Warszawa i juli 2016.

I forbindelse med lanseringen av “NATO and Collective Defence in the 21st Century: An Assessment of the Warsaw Summit” har NUPI gleden av å invitere til frokostseminar.

Kollektivt forsvar og avskrekking kom tilbake på dagsordenen på Wales-toppmøtet 2014 etter den russiske anneksjonen av Krim, og var på mange måter en ‘game changer’ for NATO. Warszawatoppmøtet var en oppfølging og en operasjonalisering av Wales-toppmøtet, samtidig som det la til flere initiativer på dagsordenen.

Men leverer NATO? Denne boken gir en grundig vurdering av de pågående debatter og diskusjoner som foregår innenfor og utenfor NATO i Europa og Nord-Amerika. I sin tilbakevending til avskrekking står NATO overfor utfordringer knyttet til strategisk tenkning, kapasitetsutvikling og atomvåpenets rolle. Det har også blitt reist spørsmål om framtidsutsiktene om NATO-medlemskap for land som Sverige og Finland, med bredere implikasjoner for sikkerhetssituasjonen i Østersjøen. Sentralt i alt dette er selvsagt NATOs forhold til Russland og spørsmål rundt et nytt sikkerhetsdilemma i utfordringen å opprettholde en passende balanse mellom avskrekking og dialog. Kapitlene i boken tar opp disse spørsmålene og gir en sårt tiltrengt analyse av resultatene fra NATOs toppmøte i Warszawa.

PROGRAM:

Frokost serveres fra 08.00

Seminaret starter 08.30

Innledning ved seniorrådgiver ved NUPI og redaktør av boken, Karsten Friis

Førsteamanuensis ved IFS, Robin Allers: NATO and the Enhanced Forward presence

Seniorforsker ved NUPI, Julie Wilhelmsen: NATO and Russia

Seniorforsker Ann-Sofie Dahl: NATO, Sweden and Finland.

Kommentar ved Tom Holter, Forsvarsdepartementet

ons 15.03.2017
12:30NUPI

Fredsbevaring i FN - veien videre

Hvilken rolle spiller FNs fredsbevarende innsats i konflikthåndtering i dag?

Nye erfaringer rundt FNs fredsbevarende operasjoner har utfordret de tradisjonelle prinsippene om samtykke, upartiskhet og minstebruk av makt. Tempoet og omfanget til disse endringene har nå nådd et punkt hvor flere nye mandater virkelig utfordrer den fremtidige validiteten av FNs grunnprinsipper og identitet rundt fredsbevaring.

I forbindelse med lanseringen av boken «UN Peacekeeping doctrine in a new era» har vi gleden av å invitere til seminar med påfølgende paneldiskusjon.

NUPI-forskerne Cedric de Coning og John Karlsrud, og professor Chiyuki Aoi ved University of Tokyo, analyserer i boken denne voksende avstanden mellom teori og praksis i FNs fredsbevarende doktrine.

Dette seminaret vil bruke boken som et utgangspunkt for en diskusjon rundt relevansen av FN som en internasjonal konfliktløser i en verden karakterisert av voldelig ekstremisme, etnisk krig og Trump-administrasjonens skifte bort fra multilateralisme.

Cedric de Coning er seniorforsker i forskningsgruppen på fred og konflikt ved NUPI, og han er seniorrådgiver med fredsbevaring og fredsbygging for ACCORD. De Coning er i redaksjonsrådet for tidsskriftene Global Governance og Peacebuilding. Han har doktorgrad i etikk fra Avdeling for filosofi ved University i Stellenbosch.

John Karlsrud (PhD) er seniorforsker ved forskningsgruppen på fred og konflikt ved NUPI, og leder NUPIs Training for Peace-program. Karlsrud er spesielt interessert i normendringer, fredsbevaring, fredsbygging og humanitære spørsmål.

Under paneldebatten vil i tillegg generalmajor Kristin Lund fra Norwegian Defence International Centre (NODEFIC), og Specialist Director Peace Operations i Utenriksdepartementet Anne Kjersti Frøholm delta i diskusjonen.

Kari Osland er møteleder denne dagen og arrangementet streames live på vår YouTube-kanal.

tir 17.01.2017
13:00NUPI

Utfordringer og muligheter for FN i fremtiden

I hvilken retning bør FN bevege seg i en verden full av omveltninger og utfordringer?

António Guterres er FNs niende generalsekretær, og tiltrådte 1 januar i år. Han får oppgaven med å lede et FN som står overfor store utfordringer; Konfliktene raser i Irak, Sør-Sudan, Syria og Jemen. Kommende president i USA Donald Trump har signalisert tøffe innstramminger i USAs rolle i FN. Det er et høyt antall humanitære kriser og et uventet stort antall flyktninger og fordrevne. I tillegg til dette står FN overfor en rekke globale utfordringer som klimaforandringer, voldelig ekstremisme, og transnasjonal organisert kriminalitet, bare for å nevne noen.

På en annen side har en ny generalsekretær mulighet til å introdusere reformer som kan forbedre og effektivisere FNs systemer og gjenvinne tillit og selvtillit om at FN vil fortsette å være relevant for utfordringene i det 21. århundret.

For å drøfte disse temaene har vi gleden av å invitere til seminar med Sam Daws, direktør i Project on UN Governance and Reform ved Oxford University. Han har arbeidet for eller med FN i 30 år. Etter Daws’ presentasjon vil et panel bestående av seniorforsker Cedric De Coning (NUPI), Liv Tørres (Direktør, Nobels Fredssenter) og Hans Jacob Frydenlund (Avdelingsdirektør, UD) diskutere spørsmål i tilknytning til presentasjonen.

Seminaret er gratis og åpent for alle så langt plassen rekker. Les mer og meld deg på her.

tor 08.12.2016
08:30KS Agenda Møtesenter

Hvordan forebygger kommunene voldelig ekstremisme?

KS og By- og regionforskningsinstituttet NIBR inviterer til frokostmøte og rapportlansering.

Norge står ikke på utsiden av begivenhetene i den globaliserte verden, og ekstremisme og terrortrusler blir stadig mer aktuelle problemstillinger her til lands. Fremmedkrigere som har reist fra Norge til Syria er høy sammenlignet med andre vestlige land. PST og E-tjenesten vurderer det som sannsynlig at det reelle antallet er enda høyere.

Dette er bakgrunnen for at KS og Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 ga By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved HiOA, i samarbeid med NMBU, i oppdrag å kartlegge hvordan norske kommuner jobber med problematikken knyttet til radikalisering og forebygging av voldelig ekstremisme.

I den forbindelse ønsker vi velkommen til frokostmøte 8. desember og lansering av rapporten «Forebygging av voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?». Rapporten viser hvordan fem større kommuner i samspill med lokalt politi, PST og sivile organisasjoner har håndtert utfordringer knyttet til voldelig ekstremisme.

På frokostmøtet spør vi: Hvilke utfordringer står kommunene overfor i tiden som kommer? I hvilken retning bør de jobbe? Og hvordan forebygger vi best voldelig ekstremisme?

Seminaret er gratis og åpent for alle! Siden vi serverer frokost må vi vite hvor mange som kommer.

Meld deg på frokostmøtet Arrangementet på Facebook

Streaming

 

Program

08.30 - 09.00 Kaffe og rundstykker

09.00 Innledning v/ Geir Runar Johannesen, Områdedirektør regioner, KS

09.10 Presentasjon av rapporten: «Forebygging av voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?». Stian Lid, Forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA

09.30 Hvilke utfordringer står kommunene overfor framover og i hvilken retning bør de jobbe?

Oppdragsgiver: Yngve Carlsson, KS

Kommunefagpersonen: Tone Faale, SLT-koordinator Sarpsborg kommune

Kommuneforskeren: Marte Winsvold, Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Benedicte Bjørnland, sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

10.10 Paneldebatt med innlederne i panelet og spørsmål fra salen

10.45 Avslutning

 

Kontakt NIBR  Forsker Stian Lid,  stian.lid@nibr.hioa.no, tlf 408 30 235

Kontakt KS  Spesialrådgiver Yngve Carlsson,  yngve.carlsson@ks.no, tlf 905 17 522

tor 01.12.2016
13:30NUPI

Fredsbevarende operasjoner: Hvordan måle suksess (og fiasko)?

Hva innebærer det egentlig at en fredaoperasjon er vellykket - eller en fiasko?

NUPI har gleden av å invitere til åpent seminar med professor Sarah-Myriam Martin-Brûlé fra Bishop’s University i Canada. Hun er aktuell med boken Evaluating Peacekeeping Missions, hvor hun bruker funn fra feltarbeid til å skape nye måter å evaluere fredsbevarende operasjoner på. Forfatteren peker på to ulike suksessfaktorer: å opprettholde den etablerte ordenen i fredsoperasjonens område, og å tilfredsstille operasjonens mandat.

Med utgangspunkt i FN-operasjonene i Somalia, Sierra Leone og Liberia, avviser Martin-Brûlé klassifiseringen av konteksten disse har funnet sted i som den verst tenkelige når det gjelder overgangspolitikk. I stedet viser hun at fredsoperasjoner helt eller delvis kan lykkes selv i utfordrende kontekster. Hvorvidt en operasjon er “vellykket” eller “dårlig” kan forklares med hvem som intervenerer og hvilken strategi som blir benyttet, heller enn med hvilken kontekst intervensjonen foregikk i.

Martin-Brûlés forskning viser at for en fredsoperasjon i en sivil konflikt, virker en forhindringsstragegi best for å få gjenopprettet orden, mens en stormaktsintervensjon ofte har bedre effekt når det gjelder å tilfredstille operasjonens mandat.

16 september 2016

Musikken kan ikke unngå å speile sin voldelige samtid – og ofte ender den i krig med seg selv, skriver Rob Young.

09 september 2016
tor 25.08.2016
11:00NUPI

Libanon på kanten av stupet

Hva forklarer Libanons robusthet mot voldsringvirkninger fra Syria?

Dette seminaret tar for seg Libanons respons til Syria-krisen. Med presidentvakuumet, siden 2014 som bakteppe har Libanon kjempet for å for å bevare felleskapet i samfunnet og forsvare egen suverenitet mot grenseoverskridende angrep fra syriske regimestyrker så vel som fra Jihadister.

Det politiske landskapet har vært i konstant krise siden 2005 og er blitt ytterligere polarisert langs politisk-sekteriske linjer som likner de syriske frontene. Hizbullah har fått kamperfaring i Syria og ønsker intern anerkjennelse for sin militære innsats mot Jihadist-grupper på begge sidene av grensen. Sjansen for at den nasjonale, flerreligiøse, hæren skal gå i oppløsning er reell, og det er også muligheten for en sunni-sjia-krig, i siste instans.

Libanons «konsosielle demokrati», maktdelingsprinsippet mellom landets religiøse grupper, er kjent for å være ineffektivt, men hindrer produksjon av klare vinnere og tapere – og har derfor vist seg resistent mot diktatur. Modellen blir presentert som en siste utvei for Syria men internt er den under økt press fra ikke-statlige aktører og sekulære sivil-samfunnsaktivister. Spørsmålet er om et reformert system kan motstå Hizbullahs økende innflytelse i staten og sikkerhetssystemet.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men adgang krever påmelding via våre hjemmesider. Les mer og meld deg på her.

Siste halvdel av det 1900-tallet er et fredelig unntak i en århundrer lang historie om hvordan de europeiske nasjonene har spredd krig og ødeleggelse seg imellom. Om hvor lang tid er egentlig allting glemt?

29 juli 2016
08 juli 2016

Hundre år siden slaget om Somme, skriver Lasse Midttun.

01 juli 2016
tor 02.06.2016
18:00The Norwegian Nobel Institute

Nobelinstituttets vårforelesninger: Mai'a Davis Cross

Om krisepolitikk i Europa.

About the lecturer: Dr. Mai’a K. Davis Cross is an assistant professor of political science at Northeastern University in Boston, and a senior researcher at the ARENA Centre for European Studies in Oslo, Norway. She is the author of three books: The Politics of Crisis in Europe (Cambridge University Press, forthcoming), Security Integration in Europe: How Knowledge-based Networks are Transforming the European Union (University of Michigan Press, 2011), and The European Diplomatic Corps: Diplomats and International Cooperation from Westphalia to Maastricht (Palgrave Macmillan, 2007).   Her second book is the 2012 winner of the Best Book Prize from the University Association of Contemporary European Studies.  Dr. Cross has also written over 20 articles and book chapters on a wide range of topics.   She holds a PhD in Politics from Princeton University, and a bachelor’s degree in Government from Harvard University.  She is also a term member of the Council on Foreign Relations.

 

Program 02 June, 18:00-19:30

18:00 - Mai’a Davis Cross: The Politics of Crisis in Europe and the Prospects for Regional Peace

18:45 - Break w/light refreshments

19:00 - Q & A

 

Free entrance.

 

There will be served coffee and light refreshments in the break, and there will be the opportunity to ask questions to the lecturer.

 

All welcome!