00:00 - 11. januar 2019

Forskningsrådet bryter lovens krav

Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen skriver i et svar til meg i Morgenbladet 21. desember om Plan S at Forskningsrådet følger spillereglene for offentlige reformer. Han viser til at målet om åpen tilgang (open access) har vært uttrykt i politiske dokumenter siden 2005, og at det lå en utredning og høring til grunn for regjeringens mål og retningslinjer for åpen publisering som ble vedtatt i 2017. Plan S er imidlertid mer enn de generelle retningslinjene fra 2017. Og mens Plan S sier at det skal være full åpen tilgang i 2020, sier de nasjonale retningslinjene 2024.

Utredningen og høringen som ble gjennomført av de nasjonale retningslinjene i 2017 tilfredsstilte ikke kravene i forvaltningsloven og utredningsinstruksen. Det var heller ikke nødvendig, da det var snakk å fastsette politiske mål og retningslinjer og ikke om bindende regler. Å si at man ikke behøver en utredning og høring i forkant av tiltak som Plan S fordi man allerede har fastsatt generelle mål og retningslinjer, er som å si at man ikke behøver utredning og høring av et lovarbeid fordi loven bare følger opp en stortingsmelding.

Det er ingen uenighet om at mesteparten av reglene til Forskningsrådet ikke er forskrifter i teknisk forstand.

Røttingen mener at Forskningsrådet ikke er bundet av forvaltningsloven i slike saker, og viser til en utredning Forskningsrådet fikk gjort av et advokatfirma i 2010. Denne betenkningen bekrefter at Forskningsrådets virksomhet går inn under forvaltningsloven, og at vedtak om støtte er enkeltvedtak. Det betenkningen drøfter er om saksbehandlingsreglene og andre regler er forskrifter i forvaltningslovens forstand. Det er ingen uenighet om at mesteparten av reglene til Forskningsrådet ikke er forskrifter i teknisk forstand, så som reglene om utforming av søknader, behandlingen av dem og så videre. Men de delene av reglene som setter vilkår for støtte er forskrifter. Et vilkår som settes for å få et offentlig gode er klart myndighetsutøvelse, særlig når det er snakk om vilkår som har en slik styringshensikt som Plan S har. Det er ingen uenighet om dette blant forvaltningsrettseksperter. Det er således ikke tvilsomt at Forskningsrådet i denne saken bryter lovens krav til utredning og høring av offentlige reformer.
 

Hans Petter Graver

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse