00:00 - 21. desember 2018

Forskningsrådet følger spillereglene

7. desember skriver professor Hans Petter Graver ved UiO at det gjelder klare regler for hvordan et forvaltningsorgan skal gå frem før det treffer beslutning om en reform som kan få store konsekvenser. Graver mener Forskningsrådet ikke følger disse reglene når det innføres krav om åpen tilgang til forskningens resultater.

Utgangspunktet er at Forskningsrådet sammen med 14 andre nasjonale forskningsråd, EU og det europeiske forskningsrådet ERC, og tre store stiftelser, har gått sammen om å kreve at forskningen vi finansierer må være tilgjengelig for alle.

De nye kravene er en fortsettelse av en prosess som har pågått i mange år. Allerede i forskningsmeldingen «Vilje til forskning» i 2005 tok daværende forskningsminister Kristin Clemet til orde for å arbeide for åpen tilgang til forskningsresultater. Åpen tilgang til publikasjoner fra prosjekter som Forskningsrådet finansierer har også vært etablert praksis og krav siden 2014, men nå forsterker vi kravene.

Prosessen nå er en direkte oppfølging av regjeringens mål og retningslinjer for åpen publisering som ble vedtatt i 2017 og bygger på en utredning. Jeg satt selv, i egenskap av en tidligere og annen rolle, i arbeidsgruppen som fikk i oppgave å utrede spørsmålene og lage forslag til disse retningslinjene. Rapporten som ble overlevert ble også sendt ut på høring av Kunnskapsdepartementet som mottok rundt 150 høringssvar. Det ligger altså både en utredning og en høringsprosess til grunn for den politiske beslutningen om at Norge skal arbeide for åpen tilgang fra publiseringstidspunktet. Dette er også målet til Plan S, og det er dette målet vi bør jobbe mot. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning viser også til dette. Forskningsrådet er naturligvis opptatt av kunnskapsbasert forvaltning, og vår vurdering er at grunnlaget for å gjennomføre Plan S ligger i regjeringens mål og retningslinjer og er godt utredet både nasjonalt og internasjonalt.

Målet om åpen tilgang handler om å videreføre gode ordninger for fagfellevurdering, kvalitetssikring og redaksjonelle vurderinger.

Forskningsrådet arrangerer nå en åpen innspillsrunde for å få tilbakemeldinger fra norske forskere og institusjoner på hvordan vi best bør realisere Plan S. Samtidig arrangeres det en internasjonal innspillsrunde. Forskningsrådet vil vurdere alle forslagene som kommer inn og benytte dem i vår deltakelse i koalisjonens arbeid og i videre arbeid nasjonalt i samarbeid med universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene.

Graver ser ut til å være bekymret for at full åpen tilgang via nettet er noe vi ble «forført» til, og at det både er uheldig og kan gir rom for overvåkning og kontroll. Jeg vil derfor understreke at målet om åpen tilgang handler om å videreføre gode ordninger for fagfellevurdering, kvalitetssikring og redaksjonelle vurderinger. Det handler om å sikre at forskere beholder opphavsrett samtidig som det gir andre rett til å ta forskningen i bruk. Dette står i kontrast til dagens ordning hvor forskerne fraskriver seg rettigheter gjennom avtaler med forlagene som dermed sikrer seg retten til å utnytte informasjonen for sekundærbruk. Det handler også om å etablere ordninger hvor både det å publisere og det å lese forskning blir gratis for den enkelte. Institusjonene vil sikre den nødvendige finansieringen, på samme måte som i dag hvor universitetenes og andre forskningsinstitusjoners biblioteker betaler for systemet. Slik vil forskningen komme samfunnet og forskningsmiljøer til gode så snart den er publisert. Den kan da bli et reelt globalt fellesgode.


John-Arne Røttingen

 

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»