Annonse

Annonse

11:44 - 23. august 2016

Seksuell danningsreise

Utanpå: Ein amerikansk organisasjon arrangerer ein årleg «jeansdag» med påskrivne bodskap etter at ein italiensk domstol i 1999 frifann ein mann for valdtekt fordi kvinna hadde brukt jeans. Retten fann at ho måtte ha hjelpt mannen med å kle av henne. Foto: David McNew/Getty Images

I kommentaren «Det er på tide å gjenreise forskjellen på fyllerør og voldtekt» skriv Elin Ørjasæter om dei kjenslevare unge jentene som havnar i uønska seksuelle situasjonar, og etterpå får høyra at det dei har opplevd heiter «valdtekt» og at dei følgjeleg er traumatiserte. Ørjasæter ser ut til å etterlysa ein større tabbekvote for seksuelle opplevingar, der det meste av det som skjer i alkoholpåverka tilstand vert fyllerør, og at valdtekt hovudsakleg er overfallsvaldtekter. Ho skriv at valdtektsomgrepet vert tolka «svært vidt» av lovverket og av dei som deltek i valdtektsdebatten, og av dei unge kvinnene som fortel om negative seksuelle opplevingar og kva psykiske og fysiske reaksjonar dei har hatt etter desse opplevingane.

Ørjasæter påstår at Høgsterett har ei tolking av §192 i den gamle straffelova som er vidare enn kva som vart rekna som valdtekt då ho var tenåring, men ho skriv  ikkje kvar ho har funne grunnlaget for denne påstanden. Av nyfikne sjekka eg kva som står i den gjeldande straffelova, og dei aktuelle paragrafane ser ikkje ut til å vera urimeleg vide.

Ordlyden i §291 er tydeleg: Viss nokon må ty til vald eller trugande åtferd for å få seksuell omgang med nokon, risikerer dei fengsel i inntil ti år. Det same gjeld viss den andre personen er «bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen». Paragraf 292, om valdtekt til samleie, gjeld dersom noko av den seksuelle omgangen var innføring av penis i skjede- eller endetarmsopning, innføring av penis i munn, innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsopning, eller viss gjerningspersonen framkalla medvitsløyse hjå den andre part for å slik oppnå seksuell omgang. Strafferamma for dette er tri til femten år, for grov valdtekt er straffa inntil 21 år, jmf. §293.

HER !

Annonse

Mer fra Ideer