rettssystemet

« Svakhetene ved utredningen ligger i utvalgets egne vurderinger.»
«Det er retten, ikke rettspsykiaterne, som skal avgjøre skyldspørsmålet.»