rettsstat

«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Denne barnålstypen er den vanligste å få på seg om man ferdes i norsk (nordisk) granskog.»