09:02 - 28. november 2014

Reisende i terrorisme

FREMMEDKRIGERE Å nekte nordmenn å reise til og fra Syria er både moralsk betenkelig og dårlig kontraterrorpolitikk.

Syriafarere: En islamistisk kriger filmer sine medsoldater i en Isil-parade i Raqqa, nord i Syria. Foto: Reuters/NTB Scanpix

Unge menn og kvinner fra Vesten har reist, og reiser, i stort monn for å slutte seg til gerilja- og terrorgruppen Isils rekker. Trenden er høyst bekymringsverdig, og vesteuropeiske stater famler etter gode mottiltak. Å inndra pass eller nekte retur til hjemlandet er blant tiltakene flere land vurderer, med Storbritannia i spissen. Å nedgradere eller oppheve statsborgerskap er et juridisk minefelt. Min mening er at dette også rent politisk vil være en ugunstig utvikling i norsk terrorbekjempelse.

Hovedgrunnen er at dette er våre ekstremister. Frem til de reiser, bor syriafarerne blant oss. De lever sine liv i sine nærmiljøer og har hittil ikke begått terrorhandlinger på norsk jord. Husk at begrepet syriafarer er en sammensmeltning av to ord. Det siste ordet indikerer at man reiser vekk for å bedrive jihad, og ikke kjemper i Norge.

Annonse