15:03 - 12. januar 2012

Opphev det medisinske prinsipp

Det er på tide å forlate prinsippet som gjør at psykose gir personer straffefrihet i norsk rett.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

Tilfellet Anders Behring Breivik demonstrerer betydningen av å oppdage sykdom tidlig og av god psykiatrisk diagnostikk. En tidlig diagnose kan forebygge mange av de uheldige konsekvensene en psykose kan ha for et ungt menneske.

For Behring Breivik kan psykosediagnosen være avgjørende for om han skal sone eller underlegges tvungen behandling. Ifølge «det medisinske prinsipp», som er gjeldende i Norge, kan man ikke dømmes til fengsel eller forvaring dersom man var psykotisk på tidspunktet for de straffbare handlingene. Siden drapene ble begått av en som var bevisst at handlingene var straffbare, ville gjerningsmannen blitt dømt dersom «det psykologiske prinsipp» var gjeldende.

I og med at Behring Breivik skal dømmes etter gjeldende rett, vil diagnostikkens kvalitet avgjøre soningsformen. Selv om retten bestemmer, og ikke psykiaterne, er det lite tenkelig at retten kan avgjøre at han ikke var psykotisk. Selv om nye sakkyndige skulle komme til motsatt resultat av Torgeir Husby og Synne Sørheim, vil retten vanskelig kunne gjøre annet enn å basere seg på den erklæringen som kommer tiltalte mest til gode, det vil si den som erklærer ham for syk. Soningsformen vil derfor hvile på kvaliteten av diagnostikken, og den har vi ikke grunnlag for å ta stilling til.

Annonse