04:00 - 19. november 2010

Integreringen går feil vei

Færre er i arbeid, færre stemmer ved valg og flere lever i fattigdom.

Nettoinnvandringen til Norge har vært rekordhøy de siste årene – nesten 40 000 mennesker bare i 2009. Over 550 000 mennesker med innvandrerbakgrunn, altså personer som enten har innvandret selv eller er født i Norge med innvandrerforeldre, lever nå i kongeriket, og regjeringen har siden 2007 intensivert sitt integrasjonsarbeid. Men så langt er resultatene nedslående. På flertallet av de 17 indikatorene regjeringen har listet opp for å måle graden av integrasjon, går utviklingen i feil retning. Det gjelder blant annet sysselsetting, valgdeltagelse, fattigdom, samt lese- og skriveferdigheter.

Arbeid. I den siste rapporten fra regjeringens «Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen» som ble fremlagt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i høst, vises tallene frem til 2009. Her heter det at prosentandelen sysselsatte blant innvandrere sank fra 64,2 prosent til 61,7 prosent mellom fjerde kvartal 2008 og fjerde kvartal 2009. Andelen registrerte arbeidsledige innvandrere økte samtidig fra 4,7 prosent til 6,8 prosent – i kontrast til 1,8 til 2,6 prosent for befolkningen totalt. Rapporten kommenterer denne trenden med at «auken i arbeidsløyse blant innvandrarar har i store trekk følgt utviklinga i samla arbeidsløyse».

Men kategorien «befolkningen totalt» inkluderer også innvandrerne, og ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå, er det snarere grunn til å tro at innvandrerne faller fra i forhold til majoritetsbefolkningen. Mens ledigheten blant ikke-innvandrere sank fra 2,4 prosent til 2,3 prosent mellom august 2009 og august 2010, økte den i samme periode fra 7,4 prosent til 7,9 prosent for innvandrergruppen.

Annonse