04:00 - 16. mai 2008

-– Vi var i en tvangs­si­tua­sjon

Re­gje­rin­gens krav om bud­sjett­ba­lan­se står fast til tross for sykehotellsaken.

Rigor Aas­rud, stats­sek­re­tær, Helse- og om­sorgs­de­par­te­men­tet. Pres­se­bil­de fra HOD Foto: Tho­mas Bjørn­fla­ten / nyebilder.no

Iføl­ge stats­sek­re­tær Rig­mor Aas­rud (Ap) be­vil­ger re­gje­rin­gen 110 eks­tra mil­li­oner til sy­ke­ho­tel­let på Ra­di­um­hos­pi­ta­let for­di Helse- og om­sorgs­de­par­te­men­tet (HOD) ikke had­de noe valg.

– Sta­ten vil­le ha brukt fle­re ti­talls mil­li­oner til in­gen­ting hvis pro­sjek­tet stop­pet nå. Det gjor­de at vi kom i en tvangs­si­tua­sjon. Men det kan jo ikke være sånn at noen tar seg til ret­te og star­ter et slikt bygg uten god­kjen­nel­se, sier Aas­rud.

Hun ser det kan være pro­ble­ma­tisk å ar­gu­men­te­re over­for and­re hel­se­fo­re­tak at de ikke får eks­tra be­vilg­nin­ger i år.

Annonse