Annonse
04:00 - 12. september 2008

Tydelig etikkpolitikk, takk

Fremtidens finansministre bør vite alt om barnearbeid i India og forurensende gruvedrift. Slik er den nye utenrikspolitiske virkeligheten.

Fremla fondsforvaltningen: Finansminister Kristin Halvorsen må ta konsekvensen av å ha blitt en viktig og synlig norsk utenrikspolitiker på etikkområdet. Sist tirsdag presenterte hun avgjørelsen om etisk forvaltning av Statens pensjonsfond. Foto: Scanpix
Annonse

På ver­dens bør­ser ble det lagt mer­ke til at den nor­ske fi­nans­mi­nis­te­ren tirs­dag gjor­de det kjent at ol­je­fon­det (det som nå he­ter Sta­tens Pen­sjons­fond – ut­land) har solgt alle sine ak­sjer i et av ver­dens stør­ste gru­ve­sel­ska­per. Det bri­ti­ske sel­ska­pet Rio Tinto dri­ver iføl­ge pen­sjons­fon­dets Etikk­råd en så mil­jø­øde­leg­gen­de virk­som­het i In­do­ne­sia, at den må ka­rak­te­ri­se­res som uetisk. Ak­sje­kur­sen falt med fem prosent på Lon­don-bør­sen da ny­he­ten ble kjent. In­ves­to­re­ne vet at en del and­re sto­re fonds­for­val­te­re og ei­ere føl­ger de nor­ske etikk­rå­de­ne, og de vet at sel­ska­pet vil få mye ne­ga­tiv opp­merk­som­het som føl­ge av den nor­ske be­slut­nin­gen.

 

Rio Tinto tje­ner godt med pen­ger på metallutvinning, og det er sel­ska­pets for­tje­nes­te­mu­lig­he­ter som til syv­en­de og sist er av­gjø­ren­de for ak­sje­kur­sen. Ky­ni­ker­ne vil si at den etisk mo­ti­ver­te be­slut­nin­gen ikke vil ha noen lang­sik­tig ef­fekt, for­di and­re ka­pi­ta­lis­ter er mer enn rede til å er­stat­te pen­sjons­fon­det på ak­sjo­nær­lis­ten. Den enes­te ef­fek­ten er at vi har fra­sagt oss mu­lig­he­ten til å få god for­rent­ning på na­sjo­nal­for­mu­en vår.

Lese mer?

ALLEREDE ABONNENT?
ABONNEMENT
Fra kr 39,-
per uke ved kjøp
av 12 mnd abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Aktuelt