Annonse
04:00 - 12. september 2008

Tydelig etikkpolitikk, takk

Fremtidens finansministre bør vite alt om barnearbeid i India og forurensende gruvedrift. Slik er den nye utenrikspolitiske virkeligheten.

Fremla fondsforvaltningen: Finansminister Kristin Halvorsen må ta konsekvensen av å ha blitt en viktig og synlig norsk utenrikspolitiker på etikkområdet. Sist tirsdag presenterte hun avgjørelsen om etisk forvaltning av Statens pensjonsfond. Foto: Scanpix
Annonse

På ver­dens bør­ser ble det lagt mer­ke til at den nor­ske fi­nans­mi­nis­te­ren tirs­dag gjor­de det kjent at ol­je­fon­det (det som nå he­ter Sta­tens Pen­sjons­fond – ut­land) har solgt alle sine ak­sjer i et av ver­dens stør­ste gru­ve­sel­ska­per. Det bri­ti­ske sel­ska­pet Rio Tinto dri­ver iføl­ge pen­sjons­fon­dets Etikk­råd en så mil­jø­øde­leg­gen­de virk­som­het i In­do­ne­sia, at den må ka­rak­te­ri­se­res som uetisk. Ak­sje­kur­sen falt med fem prosent på Lon­don-bør­sen da ny­he­ten ble kjent. In­ves­to­re­ne vet at en del and­re sto­re fonds­for­val­te­re og ei­ere føl­ger de nor­ske etikk­rå­de­ne, og de vet at sel­ska­pet vil få mye ne­ga­tiv opp­merk­som­het som føl­ge av den nor­ske be­slut­nin­gen.

 

Rio Tinto tje­ner godt med pen­ger på metallutvinning, og det er sel­ska­pets for­tje­nes­te­mu­lig­he­ter som til syv­en­de og sist er av­gjø­ren­de for ak­sje­kur­sen. Ky­ni­ker­ne vil si at den etisk mo­ti­ver­te be­slut­nin­gen ikke vil ha noen lang­sik­tig ef­fekt, for­di and­re ka­pi­ta­lis­ter er mer enn rede til å er­stat­te pen­sjons­fon­det på ak­sjo­nær­lis­ten. Den enes­te ef­fek­ten er at vi har fra­sagt oss mu­lig­he­ten til å få god for­rent­ning på na­sjo­nal­for­mu­en vår.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse