04:00 - 17. august 2007

Rek­tor før før­ti

Rek­tor må kun­ne øko­no­mi, og få vil ha job­ben. Der­for sen­des lo­ven­de læ­re­re på rek­tor­sko­le.

Re­krut­ter: – Vi ut­dan­net oss til læ­re­re, men et­ter hvert får man lyst til å være med å be­stem­me, sier Kath­rine S. Mal­me og Per Mor­ten Klet­te. De har av­slut­tet sin før­s­te uke på «rek­tor­sko­len» på BI.
Annonse