Annonse
05:25 - 13. mars 2015

Avsporing

Annonse

Bare Albania har dårligere tognett enn Norge. Selv om togene våre er produsert for en gjennomsnittshastighet på 200 km/t, er snittfarten 70 km/t. Hvorfor? Jo, fordi skarve 245 kilometer av vårt 4200 kilometer lange jernbanenett er dobbeltsporet. Nå har regjeringen varslet politisk sporveksling for toget. Før påske vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legge frem et forslag til jernbanereform for Stortinget. Kort fortalt vil regjeringen privatisere selve driften av togene, mens Staten fortsatt skal ha ansvaret for skinnene gjennom et Jernbanedirektorat.

«Målet er at vi skal produsere mer jernbane per ansatt», sa Solvik-Olsen til Dagsavisen denne uken.

«Regjeringens nye forslag legger opp til en New Public Management-modell, hvor et direktorat kjøper trafikk gjennom ulike operatørselskap», skriver Kjell Næss, forbundssekretær i Norsk Jernbaneforbund i en kronikk i Klassekampen denne uken. Det nye jernbanedirektoratet skal drive langsiktig planlegging, utvikle rutemodeller og eie hele infrastrukturen inkludert billettsystemene. Selve togdriften, både person- og godstrafikk, skal konkurranseutsettes.

Det kan se ut som om Solvik-Olsen har hentet inspirasjon fra Sverige. Ved siden av England er vårt naboland det europeiske landet som har gått lengst i å privatisere jernbanen. Allerede i 1990 ble svenske Statens Järnväger (SJ) utkonkurrert av et svensk busselskap på den første enkeltstrekningen. Punktligheten har gått dramatisk ned, og var i 2012 lavest i Europa. I dag konkurrerer SJ med både svenske og internasjonale togselskap som kinesiske MTR og franske Veolia.

Vi trenger flere og raskere tog. Vi trenger flere dobbeltspor. Derfor må vi selvsagt diskutere hvordan vi best skal kunne utvikle jernbanen, ikke minst fordi det er et overordnet politisk mål å styre trafikken fra bil og fly over på tog. Det er vår plikt overfor kommende generasjoner å ta klimakrisen på alvor. Bedre kollektive løsninger er en forutsetning for et grønnere samfunn – toget helt avgjørende. Regjeringens forslag til ny jernbanereform vil ikke bidra til dette. For selv en privatisert togdrift vil i Norge være tungt statlig finansiert. Ingen strekninger i dagens jernbanenorge lønner seg, bortsett fra Flytoget. De såkalte kommersielle strekningene har bare 85 prosent inndekning. Resultatet av en privatisering blir at staten tar risikoen, mens de private tar ut overskuddet.

«Et system der du setter togstrekninger ut på anbud er svært sårbart», sier Benedikt Weibel til Manifest tidsskrift. Han er tidligere jernbanesjef i Sveits. De siste tiårene har Sveits satset tungt på jernbanen gjennom langsiktige planer for utbygging og ruteplanlegging. Det offentlige selskapet SBB eier all infrastruktur og står for så å si all persontrafikk. Resultatet er en jernbane som regnes som verdens beste, så punktlig at det er mulig å stille klokken etter ruteavgangene. Weibel er overbevist om at en integrert og enhetlig jernbanemodell er det beste for en effektiv jernbane. Et skille mellom infrastruktur og drift er ifølge ham intet annet enn en fiks idé.

Klimakrise, helsesystem, boligbygging, kollektivtransport: Det ser ut til at enkelte problemstillinger rett og slett blir for store for dagens politikere. Dette er utfordringer man ikke kan regne seg frem til svaret på, det må en helhetlig tenkning til. Privatisering kan bare være svaret på jernbanens utfordringer hvis man ser verden gjennom tungt blåfargede ideologiske briller.

ABJ

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

«Tenk om Arbeiderpartiet i disse dager ikke hadde debattert trakassering, men hvorvidt partiet skulle fortsette i regjering med Høyre som juniorpartner, etter å ha lovet det motsatte…»
«Vi kan få kreft av kjøtt, det bekreftet Verdens Helseorganisasjon denne uken. Samtidig skaper filmen «Cowspiracy» blest om metangass fra husdyrhold (altså promp), som bidrar 22…»