00:05 - 15. mai 2020

Om mitt mandat

Politiske diskusjoner overlater jeg til folkevalgte og partiorganisasjoner.

I Morgenbladets utgave 30. april ble Øyvind Andresen og Halvor Fjermeros fra Kristiansand intervjuet. De ytrer sin store bekymring rundt at Nicolai Tangen og hans AKO Kapital er registrert på Cayman Islands.

I tillegg sier de at kunstfeltet ikke har skjønt hvor alvorlig dette faktum er.

Andresen og Fjermeros etterlyser deretter i forrige ukes utgave av Morgenbladet at undertegnede må «ut med språket».

Få, om noen, saker er blitt så grundig behandlet og belyst hos instansene som har fattet et flertallsvedtak om å realisere Kunstsilo-prosjektet. Lovlighetskontroller både hos Cultiva, Kristiansand Havn, kontrollutvalget og i Kristiansand bystyre er blitt lagt frem uten at det er funnet hold for uregelmessigheter rundt vedtakene.

Da Kunstsilo ble nevnt i Fædrelandsvennen første gang, var det intet annet enn begeistring å finne. I 2015 ble Kunstsilo nevnt i ovennevnte avis hele 30 ganger. All omtale var i denne periode positiv til Tangens donasjon av sin samling.

I 2016 var tallet økt til 54 innlegg, artikler og kommentarer, også disse utelukkende positive.

Dersom man går tilbake til Kristiansand bystyres protokoll fra budsjett- og handlingsprogrammøte i 2016, ser man at et enstemmig bystyre, altså Fjermeros inkludert, har vedtatt å gi Kunstsilo-prosjektet 50 millioner kroner, kommunens totale investering i nytt kunstmuseum.

I 2017 skal Fjermeros og Andresen få rett i at Fjermeros publiserte et kritisk innlegg om undertegnedes lønnsnivå ved min tiltredelse. I tillegg kom også innlegg om min manglende kulturkompetanse og kritikk av at flere kunst- og kulturinstitusjoner benytter seg av annen kunnskap og bakgrunn i lederstillinger.

Det er legitimt å kritisere lønnsnivået til undertegnede og det er også aldeles legitimt å stille spørsmål ved skatteparadis. Dette er likevel saker som ikke står i mitt mandat å befatte meg med, selv om jeg kan ha meninger om det.

Jeg ble tilsatt som direktør som følge av vedtak fattet i demokratiske organ. Jeg svarer for stiftelsen Sørlandets kunstmuseums styre. Stifterne er Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Christianssands Billedgalleri som sammen med AKO Kunststiftelse utgjør representantskapet som oppnevner styret.

Mitt mandat er å realisere Kunstsilo med åpning i 2022 og etterleve Kristiansand bystyre, og nå Agder fylkeskommunes, samlede vedtak om å aktivt innhente ekstern finansiering, samt øke publikumsantallet og aktivitetene ved Sørlandets Kunstmuseum. Gjennom en solid bevilgning fra staten ved Kulturdepartementet, samarbeid med AKO Kunststiftelse, Sparebanken Sør og andre private samarbeidspartnere, er Sørlandets Kunstmuseum tilført betydelige midler som gjør det mulig å realisere Kunstsilo. Publikumsantallet er doblet de siste årene. Som kjent er ambisjonen at det skal økes ytterligere, og det er dette jeg må jobbe målrettet med hver eneste dag for å oppnå. Prosjektet er et godt eksempel på offentlig-privat samarbeid innenfor kunst og kulturfeltet. Vårt mål er å gjøre Kunstsilo best mulig for dem som bor i regionen og som besøker oss, og skape flest mulige ringvirkninger.

Politiske diskusjoner overlater jeg til dem som har dette som sitt mandat, altså folkevalgte og partiorganisasjoner.

Reidar Fuglestad

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse