19:06 - 19. mars 2020

Det vi opplever nå var både forutsett og øvd på, skriver Lena Amalie Hamnes.

Det vi opplever nå var både forutsett og øvd på, skriver Lena Amalie Hamnes.

Vi fnyser ofte av byråkrater, planleggere og lovreguleringer for hver sagt den minste ting. Men tør vi forestille oss konsekvensene av koronapandemien i et mer uregulert samfunn? Arkivfoto: Siv Dolmen

Landets kommuner er førstelinja i bekjempelsen av koronapandemien som nå skaker oss. Administrasjon, ordførere og lokalpolitikere i kommunenes kriseledelser har siste uke fått et nært og inngående forhold til smittevernlovens paragraf 4–1 og paragraf 4-3 som omhandler møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering, smittesanering og forskrifter om karantenebestemmelser. I hele landet jobber kommuneoverleger og helsepersonell mer eller mindre døgnet rundt for å forebygge videre smittespredning. Det er for tidlig å se oss tilbake og finne «læringspunkter», nå handler det om å redde liv, hindre smitte og kollaps i helsetjenesten. Men helt uforberedt var vi ikke.

Det er umulig å komme utenom Andrew Lakoff når man reflekterer over hvordan man kan forutse og forberede epidemier og pandemier. Lakoff har forsket på temaet i over to tiår og skrev i 2017 boken Unprepared. Global Health in a Time of Emergency. I boken navigerer Lakoff oss gjennom en serie utbruddsepisoder som har dannet grunnlaget for utviklingen av det vi kjenner som global helsesikkerhet og Verdens helseorganisasjon. Han presenterer også den makrohistoriske konteksten som forsterker pandemiske trusler. Samtidens geopolitiske forhold, demografiske trender og internasjonal utveksling av varer, tjenester og mennesker skaper utfordringer både når det gjelder å oppdage og håndtere utbrudd av smittsomme sykdommer.

Lakoffs bok var også tema i essayet «Krise! Hvordan beredskapslogikk endrer global helsepolitikk» (A. Puyvallée, S. Kittelsen, K. Storeng) publisert i Tidsskriftet for den norske Legeforening i 2018. Forfatterne av essayet fremhever et av hovedpoengene til Lakoff, nemlig at vi må bruke fantasi og forestillingsevne og ikke kun historiske, statistiske fakta for å forberede beredskap om pandemier. Hovedfokuset er ikke å unngå kriser og pandemier, men heller på å fremskaffe kunnskap om hvordan man kan dempe de negative virkningene gjennom planlegging av scenarioer og simulering gjennom øvelser.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»