00:00 - 02. august 2019

Som et tre vi i alderdommen korsfestes til

Vi er blitt pissredde for å bli gamle og dø, skriver Runar Bakken.

Lidelsesperiode: En mann, sannsynligvis redd for døden. Foto: Bernt Eide / Samfoto / NTB Scanpix

«Jeg ønsker meg et land der man dreper sine gamle slektninger av vennskap, hvis det lot seg forene med kristendommen», skriver Madame de Sévigné i et brev 15. april 1685. Brevet som sitatet er hentet fra, står i Simone de Beauvoirs omfattende verk Alderdommen.

Da jeg støtte på dette utdraget, ble jeg hengende ved det fordi utsagnet på en tilforlatelig måte rommer det vi alle er pissredde for; møtet med alderdommen. De Sévignés vel 300 år gamle ord kunne vært formulert av dem som i dag går inn for aktiv dødshjelp, og aktualiserer spørsmålet mennesket til alle tider har stilt seg: Hvordan skal vi forholde oss til det faktum at de fleste av oss skal dø som følge av alderdom? Den kristne ars moriendi – kunsten å dø – gir dette svaret: Alderdom og død er ikke bare knyttet til frykten for fortapelse, men også håp. Om den kroppslige død er umulig å unnslippe, ligger håpet i sjelens evig liv hvis man underkaster seg Gud, ber for sine synder og holder ut den kroppslige lidelse som alderdommen fører med seg. 

Et ganske annet svar finnes hos et stammefolk i Øst-Sibir. Gjennom årtusener har denne stammen drevet med rituelle drap av gamle; en praksis som ifølge antropologen Rane Willerslev fortsatt finner sted, men nå i den aller dypeste hemmelighet. Han hevder i artikkelen The optimal Sacrifice fra 2009, at gamle skrøpelige ofrer seg frivillig når de blir en ekstra munn å mette, noe som materielt og symbolsk er forbundet med animisme; troen på en besjelet natur i kombinasjon med et ekstremt skrint næringsgrunnlag. Det ligger nærmest i sakens natur at det svaret vi har gitt i Norge er det hittil beste; at alle ofrer seg over skatteseddelen, for å finansiere hjemmesykepleie og sykehjem innenfor rammen av en velferdsstat.

Annonse

«Bombasterier, postmodernistisk forhold til sannhet og verbale trylletriks.»
«Hele Norge har fått syn for sagn om hvordan kapital kan kjøpe innflytelse.»