09:54 - 18. januar 2018

God intensjon, det er premissene som ikke holder mål

Kronikken som kom i Morgenbladet 5. januar om tilregnelighetsbegrepet ble ikke positivt mottatt av Justisministeren, som skiver et innlegg 12. januar.

Som en av kronikkforfatterne vil jeg gjerne påpeke at vi som praktiserer loven i dag, slutter oss til lovproposisjonens intensjon, å definere tydeligere hvem som er tilregnelig og hvem som er utilregnelig. Men vi mener at lovproposisjonen ikke har presentert et bedre forslag enn det som vi har i dag, snarere tvert imot. Man har foreslått et nytt rettslig utilregnelighetsbegrep, alvorlig sinnslidelse, selv om dette begrepet allerede har en bruk i psykisk helsevernloven, men ifølge forslaget ikke skal være definert på samme vis i straffeloven. Hva begrepet skal omfatte i straffeloven er uklart. Dessuten innføres et tilleggsbegrep: utilregnelig. Det er etter vår mening helt uklart hvilke kriterier domstolen skal legge til grunn når den skal bestemme om det er rimelig og rettferdig, som ministeren påpeker, at gjerningsmannen fritas for straff. Folks rettferdighetsfølelse kan variere sterkt.

Ministerens andre poeng er at flere personer får anmeldelser henlagt på grunn av mistanke om utilregnelighet. Han vil dette til livs. Dette er jeg også enig i, men det skyldes ikke primært at utilregnelighetsbegrepet blir uklart forstått, men at påtalemyndigheten av prosessøkonomiske hensyn i mindre alvorlige saker henlegger anmeldelsene uten videre utredning av gjerningsmannens sinnstilstand. En styrking av politiets budsjett kunne hjelpe i disse sakene. Vi ser at man de senere årene har jobbet systematisk i noen politidistrikt med denne gruppen gjerningsmenn, og at det har gitt gode resultater.

Som konklusjon: intensjonen i proposisjonen er god, men premissene holder ikke mål.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»