00:00 - 23. februar 2018

Logos kommer godt ut av analysene

Står norske leseprøver til stryk? Nei, men kvaliteten er svært varierende.

Fredag 16. februar hadde Morgenbladet er artikkel med overskriften «Norske leseprøver står til stryk». I artikkelen refereres det til den nylig publiserte studien til Anne Arnesen m.fl. (2018), som har som mål å evaluere kvaliteten på de mest brukte lesetestene i norsk skole. Studien omfatter en blanding av observasjonsmateriell (f.eks. SOL), screeningtester (f.eks. Ordkjedetesten) og mer komplekse diagnostiske tester som Logos.

Det fremkommer imidlertid ikke av artikkelen i Morgenbladet at Logos er en av de testene som kommer best ut av analysene. Av de syv Efpa-kriterier som testene vurderes opp mot, vises det til store mangler for flere, mens Logos oppnår gjennomgående «god», «adekvat» eller endatil «excellent» skår. Kun når det gjelder ett av de syv kriteriene pekes det på «svakhet», eller riktigere sagt et ønske om supplerende analyser. Dette er også årsaken til at testen samlet sett klassifiseres som «For dårlig» i Morgenbladet.

Som ansvarlig utgiver av både Ordkjedetesten, som «besto» evalueringen, og Logos, sitter jeg imidlertid igjen med en følelse av at kun halve sannheten ble fortalt i Morgenbladet. Professor Monica Melby-Lervåg gjør ikke rede for den store variasjonen det er i de ulike testenes kompleksitet, og det fremgår heller ikke hvor stor kvalitetsmessig forskjell det er på de ulike testene i kategorien «ikke gode nok». En mer nyansert fremstilling kunne også bedre veiledet skolene med hensyn til fremtidige testvalg. Ordkjedetesten er en enkel screeningtest, mens Logos er en omfattende diagnostisk test.

Solide analyser av reliabilitet (pålitelighet) og validitet (målesikkerhet) er imidlertid viktig uavhengig av type test. Så når det pekes på mangler vedrørende validitetsanalysene i Logos, skulle jeg gjerne sett at det fremgikk av studien hvilke mangler de ser og hvordan disse kan imøtekommes med supplerende analyser. For ordens skyld gjøres det også oppmerksom på at  Logos-utvalget er langt større enn det som fremgår av tabell 6 i studien. For de andre testene refereres det totale antall elever i utvalget på tvers av trinnene, men ikke for Logos. Riktig tall for størrelsen på utvalget i Logos blir da nærmere 3000 elever, og altså ikke 454.

Norske lesetester står ikke generelt til stryk, men kvaliteten varierer mye! Heller enn å utvikle nye tester, bør utviklerne av dagens tester oppfordres til å videreutvikle de allerede gode testene som finnes på markedet i dag. I den forbindelse er Stein Ludvigsens forslag om en nasjonal sertifiseringsordning for testmateriell i skolen, en god idé.

 

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»