09:46 - 18. januar 2018

På tide å ta lovgiveransvar

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen har den 12. januar gitt et kritisk svar på vår kronikk om nye utilregnelighetsregler i Morgenbladet 5. januar. Hans store innvending ser ut til å knytte seg til psykosevilkåret – og til det som han ser ut til å oppfatte som et konservativt fastholdende av det vilkåret fra vår side. Det er imidlertid ikke avskaffelsen av psykosevilkåret som er det store problemet. Problemet er, etter min mening, mangelen på et godt alternativ. I stedet for å binde utilregnelighetsvurderingen til et nokså konkret vilkår, åpnes etter det nye lovforslaget nå denne vurderingen for (alt for) stort rettslig skjønn. Hva er det å være «utilregnelig på grunn av» en «alvorlig sinnslidelse»? Hvem av alle de som har «alvorlig psykisk, somatisk og organisk sykdom som gir seg utslag på sinnet» som Justisministeren peker på skal anses utilregnelige og etter hvilke kriterier skal domstolen mer presist avgjøre det?

Problemet er, etter min mening, mangelen på et godt alternativ.

Etter min mening er det helt fundamentalt at lovgiver tar ansvaret for å konkretisere innholdet i strafferettens utilregnelighetsnorm – uansett om det skal skje gjennom å bruke vilkår med medisinske referanser eller gjennom mer allmennspråklige rettslige vilkår. Hvis det er et ønske om å tone ned det medisinske, kreves også en nærmere presisering av de rettslige aspektene i utilregneligheten. Det må gå an å utforme en klarere regel mer i tråd med forslaget i NOU 2014:10 og intensjonen bak proposisjonen slik jeg leser den, også uten psykosevilkåret. Jeg er redd for at en så uklar regel som den som proposisjonen foreslår åpner for usikkerhet, ineffektivitet, vilkårlighet og ulikebehandling i strafferetten. Kanskje er tiden moden for å forlate psykosevilkåret, selv om det fyller en viktig avgrensende funksjon, men det betyr ikke at vi også skal forlate de grunnleggende hensyn som strafferetten må bygges på.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»