00:00 - 03. november 2017

Kjetil Jakobsen om falsk internasjonalisering

Internasjonalisering er et misbrukt begrep, skriver Kjetil Jakobsen.

Ta tellekantsystemet i forskningsforvaltningen. Tellekanter måler kunnskapsproduksjonens kvalitet ut fra dens gjennomslag i et postulert homogent internasjonalt fagfellesskap. I Forskningsrådets evaluering av det humanistiske fagområdet (Humeval) heter det om mitt lille miljø av historikere ved Nord-universitet at vi er for lite internasjonaliserte og publiserer for lite på engelsk.

Går man inn i enkelthetene, ser man at hovedgrunnen til den lave andelen engelskspråklige publikasjoner ikke er at vi er noen heimfødinger som bare skriver norsk, men at et lite miljø på Nordlandskysten har norskfødte forskere som publiserer fagfellevurdert på tysk og fransk om norsk og europeisk historie og samfunnsliv. Er ikke dette internasjonalisering god nok? Humaniora handler i sin kjerne om kulturkunnskap, og en villet og pålagt avvikling av norske humanisters evne til å kommunisere faglig på andre språk enn engelsk er det motsatte av internasjonalisering.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»