14:01 - 11. august 2017

Omorganisering av SSB-forskning

Magne Mogstad avlegger meg en visitt i Morgenbladet 14. juli og mener jeg har misforstått Bye-utvalgets forslag om organisering av deler av forskningen i Statistisk sentralbyrå (SSB). La meg forklare bakgrunnen for min formulering.

Mogstads reviderte versjon av Bye-utvalgets målformulering for SSB-forskning i Morgenbladet dekker bedre det som har vært forskningens oppgave i SSB. Deler av forskningen i SSB skal ende opp i strukturelle simuleringsmodeller for «… å evaluere effektene av økonomisk politikk og studere samfunnsmessige og økonomiske forhold i Norge» som Mogstad nå skriver.

I tildelingsbrevet til SSB for 2017 (som er det sentrale styringsdokumentet for SSB) skriver Finansdepartementet: «Forskningsavdelingen i SSB bør prioritere økonomiske problemstillinger, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi.» Den delen av Forskningsvirksomheten i SSB som finansieres over statsoppdraget er stor. Det henger sammen med kravet om å levere spesifikke forskningsbaserte produkter til forvaltningen og andre. Jeg tolker Bye-rapporten slik at denne øremerkingen foreslår man å se bort fra. Min formulering «uavhengig av tema» må ses i denne konteksten.

Ingen er uenige i viktigheten av internasjonal publisering, eller at forskningen i SSB kan bli enda bedre på dette punktet. Men det finnes nok virkemidler i dagens SSB for å oppnå dette uten omorganisering, noe utviklingen de siste ti årene viser. Men forskningskvaliteten i SSB kan og bør også bli vurdert nasjonalt. SSB publiserer kvantitative prognoser på en rekke områder og prognosekvaliteten evalueres løpende nasjonalt – også komparativt. Vi trenger ikke internasjonal ekspertise for å fastslå om KPI-prognoser eller befolkningsprognoser er av god kvalitet! Dessuten er brukere av SSBs forskning og statistikk i økende grad høyt kompetente personer og noen med både doktorgrad og forskererfaring.

Vi trenger ikke internasjonal ekspertise for å fastslå om KPI-prognoser eller befolkningsprognoser er av god kvalitet!

Det er ikke plass til å gå inn i en ny diskusjon om makromodeller. Makroforskerne i SSB har ingenting mot hverken DSGE eller VAR modeller. Vi har arbeidet med begge deler (og publisert internasjonalt), noe Mogstad og Bye-utvalget ser bort fra, men vi har ikke funnet noe som vi synes er bedre enn det vi bruker. Med SSBs oppgaver i forhold til forvaltningen er det viktigere at modellene er nær kunnskapsfronten enn forskningsfronten.

SSBs modeller inneholder en rekke state of the art-elementer som ikke lenger er på forskningsfronten, men som er kjerneelementer i økonomifagets verktøykasse. Et detaljert nasjonalregnskap er et eksempel på kunnskapsfronten, og et annet er et av A. Deatons mest kjente arbeider som ble omtalt i forbindelse med at han fikk nobelprisen i 2015, men publisert i 1980.

På forskningsfronten er det mye støy og færre signaler. Slik skal det være, og der må også SSB-forskerne være. Kunnskapsfronten inneholder derimot det som overlever og de elementene bør dominere i SSBs modeller, men ikke nødvendigvis i modeller i akademia.

Bye-utvalgets forslag til innretning av forskningsvirksomheten har etter mitt syn for lite med SSB å gjøre. Et forskningsinstitutt utenfor U&H-sektoren med en så stor statsbevilgning som Bye-rapporten foreslår, ville være konkurransevridende i forhold til andre institutter. Vil myndighetene ha den forskningen Bye-utvalget foreslår, bør man kutte i SSBs budsjett og gi midlene til Kunnskapsdepartementet til finansiering av forskning i regi av NFR.

Forskere i SSB vil da måtte søke i konkurranse med alle andre norske forskere. Hvis derimot Finansdepartementet fortsatt mener det de skriver om avdelingens prioriteringer i tildelingsbrevene, senest for 2017, må det kanskje gjøres enda klarere siden noen tror at statsoppdraget er uten klare tematiske prioriteringer. En slik tydeliggjøring kan myndighetene foreta i statistikklovutvalget og gjennom den derpå følgende politiske behandlingen, men dette burde være opplagt.

Ådne Cappelen er forsker.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»