12:24 - 23. august 2017

LSD i Høyesterett

Overdrivelser av risiko på rusfeltet utgjør et problem for demokratiet og rettssikkerheten.

Fullmånekveld: Over hundre mennesker deltok på EmmaSofias arrangement Fullmånereisen i Oslo 11. januar. EmmaSofia er en norsk forening som jobber for å gjøre MDMA og psykedeliske stoffer tilgjengelig. Foto: Katinka Hustad

Denne uken vil Norges Høyesterett for første gang siden 1999 vurdere straffenivået for innførsel og befatning med LSD. Vurderinger i Høyesterett skal selvsagt baseres på forskning og prinsippene om forholdsmessighet mellom risiko og straff. Det har ikke alltid vært tilfelle ifølge EmmaSofias juridiske rådgiver og tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund: «Straffenivået for psykedelika er utviklet under en tragisk tro på straffens allmennpreventive virkning og en voldsom opphausing av farlighet og skadeevne.» I dette opplysningsarbeidet har Folkehelseinstituttet et særlig ansvar.

I 2015 oppdaterte Folkehelseinstituttet sitt faktaark om psykedelika og LSD. I den sammenhengen skrev EmmaSofia et brev til Folkehelseinstituttet hvor vi påpekte at vi etter en svært grundig gjennomgang av aktuell forskning, kan se at noen av påstandene i faktaarket ikke harmonerer med forskningen på feltet. Folkehelseinstituttets fakta stemte ikke i 2015 og det gjør de heller ikke i dag. For eksempel opplyser Folkehelseinnstituttet at «avhengighet til stoffet kan forekomme». I USA har 32 millioner, eller en av seks voksne erfaring med psykedelika. Basert på omfattende erfaring er det generelt akseptert at psykedelika ikke fører til avhengighet eller tvangsmessig bruk. Informasjonen fra Folkehelseinstituttet avviker fra offisiell rusopplysning fra EU (EMCDDA) -  «Avhengighet til LSD forekommer ikke» - og USA (NIDA) - «LSD anses ikke som avhengighetsskapende». I e-post fra avdelingsdirektør Liliana Bachs, direktør for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet, bekreftes det at våre bemerkninger vil bli tatt med i videre revidering av faktaark om LSD og psykedelika.

EmmaSofia sendte en begjæring til Folkehelseinstituttet i forrige uke, hvor vi viser til de forslagene som fremgår i brevet vårt av oktober 2015 med tilhørende kildehenvisning. I begjæringen ber vi om at Folkehelseinstituttet gjennomgår vår informasjon og at vi blir korrigert på eventuelle forhold der de måtte mene at vi har tatt feil av den aktuelle forskningen. Vi understreker at den informasjonen vi gjør tilgjengelig, i stor grad er kjent for våre snart 6000 medlemmer gjennom sosiale forumer og medier, og det bør av den grunn være i Folkehelseinstituttets interesse å korrigere eventuelle feil så snart som mulig. Vi ber om at det i så fall presiseres hva som er det vitenskapelige grunnlaget for de rådene Folkehelseinstituttet gir.

Avholdsbevegelsens nullvisjon er i dag tilnærmet like virkelighetsfjern som oppfordringen til totalavhold på seksualområdet for ugifte og lesbiske/homofile. For noen tiår siden hadde vi forbud mot kondomer og prevensjon for å ikke oppfordre til seksuellomgang i denne gruppen. Vi føler oss trygge på at vår helseminister, Bent Høie, ville ristet oppgitt på hodet om noen kom med et slikt forslag i dag.

Det mangler dokumentasjon for at psykedelika skader hjernen eller andre organer. Den største faren ved inntak av LSD er faren for at det man inntar ikke er LSD. Om man er bekymret for fravær av kvalitetskontroll så er lovregulering med aldersgrenser og helseadvarsler det forebyggende tiltaket med best effekt.

Det er stor frustrasjon og ubehag blant mange som arbeider innen både helse- og justissektoren, over at hovedstrategien i det norske ruskontrollregimet innebærer å skape utrygghet, øke helserisiko og kriminalisering av dem som velger å bruke psykedelika. I påvente av en lovendring vil det være hensiktsmessig om offentlige helsemyndigheter og andre med fagkunnskap kunne bidra til å informere publikum om mulig risiko på en saklig og nøktern måte, samt å opplyse om rusvett, eller hvilke forholdsregler det er mulig å ta. Vi i EmmaSofia har derfor lansert rusvettsider og startet med distribusjon av test-kits.

EmmaSofias perspektiver og forskning vurderes som interessante av tidskriftet til den britiske legeforeningen (BMJ) og internasjonale medier. I likhet med Kofi Annan mener vi i at forbrukervern vil være en tryggere og mer langsiktig tilnærming enn dagens forbudspolitikk.

Det er folkeopplysningen og politikken som må tilpasse seg forskningen, og ikke motsatt.

Folkehelseinstituttet ønsker som forskningsbasert forvaltningsorgan å basere sine råd på den til enhver tid gjeldende kunnskap. EmmaSofia har flere leger, psykologer og advokater blant sine medlemmer. Vi har sammenfallende interesser med Folkehelseinstituttet. For oss er det ikke et spørsmål om å være for eller mot bruk.

Vi sier ikke at LSD er uten faremomenter. Det er det ingenting som er. Vi sier imidlertid - i likhet med internasjonale forskningsmiljøer - at psykedelika og LSD ikke er spesielt farlig. Her har vi støtte fra Jørgen Bramness, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo, som innrømmer «at vi nok overdriver faren ved bruk av psykedelika generelt, og LSD spesielt» (Tidsskrift for Den norske legeforening 15.10.13). Folkehelseinstituttes Knut Hjelmeland, overlege ved Divisjon for rettsmedisinske fag, har også uttalt at bruk av psykedelika ikke er «spesielt farlig» (NRK Ukeslutt 10.10.15). Det er påkrevet å ha en statistisk forankring når vi kommuniserer risiko - hvis ikke blir man ikke tatt alvorlig i lengden.

Vi er ydmyke for den samfunnsmessige rollen Folkehelseinstituttet har. Samtidig er det folkeopplysningen og politikken som må tilpasse seg forskningen, og ikke motsatt. Derfor er det positivt at Bachs uttaler at hun ikke ønsker å gjenta tidligere tiders «skremselspropaganda om LSD og psykedelika». (Aftenposten, 23 juni 2015). I Høyesterett i forrige uke innrømmer Bachs at LSD ikke har høyere risiko enn cannabisprodukter. Men lydopptak fra Høyesterett dokumenterer at hun også legger frem informasjon som avviker fra aktuell forskning og offisiell rusopplysning i EU og USA. Dette utgjør et problem med  rettsikkerheten. I en uttalelse til EmmaSofia (16. august d. å.), skriver vår juridiske rådgiver Ketil Lund: «Fagkyndigheten på området har i altfor liten utstrekning vært basert på pålitelig forskning, men nok influert av den voldsomme propagandaen om farlighet, ofte influert av rene myter og ekstreme enkelttilfeller. Ikke minst gjelder dette psykedelika, som LSD. Jeg har selv som dommer hørt forskere tilkjennegi en oppfatning om farligheten av MDMA som har vist seg å være uten rot i virkeligheten.»

EmmaSofia ønsker å samarbeide med Folkehelseinstituttet for å sikre at informasjonen som gjøres tilgjengelig er basert på fakta, ikke myter. Det er selvfølgelig et problem om de som har hatt ansvaret for strafferegimet, har investerte interesser som gjør det vanskelig å endre standpunkt. Dette gjelder politikere, dommere, byråkrater og forskere. Det er derfor gledelig og nødvendig at Høyesterett nå skal revurdere risikoprofilen til LSD. Og som Ketil Lund uttalte i VG+ i forrige uke: «Høyesteretts avgjørelse i denne saken vil få stor overføringsverdi fordi den sier noe om Høyesteretts evne og vilje til å endre jussen i overensstemmelse med virkeligheten».

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse