00:00 - 28. juli 2017

Styrets rolle i omorganiseringen av SSB

I et innlegg i Morgenbladet 14. juli kommenterer Magne Mogstad omorganiseringen av forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå (SSB). I innlegget kommenteres også styrets handlinger – eller mangel på slike – ved at Mogstad mener at «det er overraskende at ikke styret i SSB har vært tydeligere i sitt forsvar av direktørens rett til og ansvar for faglige og organisatoriske valg». Utgangspunktet for kommentaren er ifølge Mogstad at «NHO, LO og enkelte politikere blander seg inn i diskusjonen omkring SSBs valg av metoder og modeller».

Mogstads innlegg gjør det nødvendig med en omtale av styrets rolle og oppgaver i denne saken og hvilke vedtak styret har truffet.

Styret har ved flere anledninger diskutert og gjort vedtak i forbindelse med omorganiseringen av forskningsvirksomheten i SSB. Styret ble i fjor høst orientert om at direktøren hadde nedsatt et utvalg for å gjennomgå virksomheten (Bye-utvalget). Styret behandlet utvalgets rapport og senere et notat fra administrerende direktør om saken på møter i henholdsvis februar og april i år. I juni i år ble styret orientert om status i saken, herunder administrerende direktørs oppfølging av tidligere styrevedtak.

Utgangspunkt for styrets behandling av denne saken har vært instruks for styret for SSB fastsatt av Finansdepartementet. Det fremgår av denne blant annet at styret «skal behandle og fastsette strategier» og styret skal «gi råd til administrerende direktør om den faglige utviklingen av virksomheten».

Administrerende direktør har ansvar for å levere resultatene.

Styret har etter forslag fra administrerende direktør vedtatt følgende prinsipper for forskningen i SSB:

«Styret vedtar følgende overordnede prinsipper for forskning i SSB: Forskningen skal gi tilbakevirkning til statistikken, den skal inneholde empiriske forskningsbaserte studier med relevans for den norske samfunnsutviklingen og den skal inngå i en sammenhengende kunnskapskjede.»

Styret har videre avgitt en uttalelse i saken som er for omfattende å gjengi fullt ut her. Hovedinnholdet er imidlertid en utdypning av de prinsippene som er gjengitt ovenfor. Styret har blant annet uttalt seg både om hvilken rolle forskning og analyser fra SSB har spilt i offentlige utredninger, i departementer, organisasjoner og næringsliv og understreket viktigheten av at dette blir ivaretatt i framtidig organisering. Styret har videre understreket at forskningen i SSB må være av høyt internasjonalt nivå.

Kortfattet kan en si at rolledelingen mellom styret og administrerende direktørs oppgaver i SSB er at styret fastsetter strategier og overordnet virksomhetsplan, sikrer at virksomheten har tilstrekkelig intern kontroll og følger opp virksomhetens resultater. Administrerende direktør har ansvar for å levere resultatene, herunder å sørge for egnet intern organisering og foreta de faglige valg innenfor de rammer som styrets vedtak og instrukser fra departementet setter. Styret har i denne saken forholdt seg til denne etab­lerte ansvars- og oppgavefor­delingen.

Morten Reymert er styreleder i Statistisk sentralbyrå.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse