00:00 - 03. februar 2017

Forskning til kunnskap om samfunnet eller internasjonal prestisje?

Morgenbladet omtalte i forrige uke en rapport fra et utvalg som har vurdert fremtidig forskningsvirksomhet i SSB. Forslaget har skapt sterke reaksjoner blant de ansatte, og utredningen har ikke klart definert og drøftet problemer med dagens forskningsvirksomhet i SSB, utover å peke på at det publiseres mindre internasjonalt enn sammenlignbare institusjoner. Et viktig kjennetegn ved SSBs forskningsavdeling er at den er innrettet mot et bredt samfunnsoppdrag – forskningen skal gi ny kunnskap på mange samfunnsområder og være nyttig for forvaltning og allmenheten, i tillegg til å gi statistikken merverdi. Dette temaet er i liten grad behandlet av utvalget. Kvaliteten til forskningen må også vurderes ut fra denne målsettingen. Da forskningsavdelingen på 1990-tallet omstilte seg til å legge større vekt på internasjonal publisering, var et sentralt premiss at dette ikke kunne ses som et selvstendig mål, uavhengig av de andre målene, og at SSBs forskningsavdeling ikke skal være et universitet. Man spør seg hvorfor utvalget da foreslår en «eliteklubb» uten å drøfte hvordan dette vil virke inn på de andre målene.

Mange savner også problembeskrivelsen som leder utvalget til å foreslå «eliteklubb» som løsning.

Mange savner også problembeskrivelsen som leder utvalget til å foreslå «eliteklubb» som løsning. Det foreligger en analyse som peker på at det publiseres for lite i internasjonale toppjournaler, men det diskuteres ikke hvorfor. Noe av forskningen er innrettet mot forhold som er så spesifikt norske (i tråd med strategien) at det kan være vanskelig å få dette publisert internasjonalt. Et absolutt krav om internasjonal publisering kan føre til at viktige områder blir utelatt. Utvalget har heller ikke utredet hva slags konsekvenser en overføring til statistikkavdelingene kan ha for samfunnets tillit til SSB som en uavhengig leverandør av fakta.

Tradisjonelt har forskningen i SSB hatt en friere rolle enn statistikkprodusentene med hensyn til å tolke og kommentere SSBs tallproduksjon, og den organisatoriske avstanden kan sies å være en styrke, nettopp fordi man da ikke blander sammen faktagrunnlag og tolkningsrommet. En uavhengig statistikkproduksjon er et ufravikelig krav til SSBs virksomhet, og må vernes om med stor omhu.

Berit Emberland og Henrik Holck Johannesen, NTL SSB.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse