00:00 - 12. august 2016

Kunsten å bygge en by

Urbanitet er samspillet mellom byens form og menneskenes bruk av denne formen.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

Plan- og bygningsetaten bygger ikke hus, vi bygger en by. Er nye Sørenga et eksempel på et godt og funksjonelt nytt byområde, og hvordan kan Hovinbyen endres fra industri og lager til et variert byområde? Diskusjonen går blant arkitekter, utbyggere, byplanleggere og befolkning, og mange har sterke synspunkter på bymessighet, urbanitet og hvor tett byen skal og bør være. I Plan- og bygningsetaten planlegger vi byen, hver eneste dag. Vi er derfor levende opptatt av bymessighet og tetthet – og hvilke virkemidler vi som byplanleggere har for å bygge en bedre og grønnere by.

Bymessighet dreier seg om byens fysiske form: hvor mange og store bygg vi bygger, og hvor stort mangfold av funksjoner byggene og byrommene får. Bygninger, gater og torg danner sammen strukturer. Bymessigheten øker når det er korte avstander, mange snarveier og smett, når viktige dagligdagse funksjoner er i nærheten, og gater og byrom innbyr til opphold og aktivitet.

Urbanitet er samspillet mellom byens form og menneskenes bruk av denne formen. En forutsetning for urbanitet er altså en tett by med høy grad av utnyttelse, flerfunksjonalitet og intensitet i menneskelig aktivitet. Urbanitet eksisterer ikke uten mennesker som bruker byen, gater, torg og parker. I dette ligger også mulighet for å ta hensyn til andre, til å gi rom for andre, til aksept av åpenhet overfor fremmede.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»