Annonse
12:31 - 03. mai 2016

Svar til Gaute Brochmann

Annonse

Hvorfor driver Oslo kommunes kunstprosjekt hverken med kunst eller kunstformidling, spør Gaute Brochmann i sitt innlegg i Morgenbladet 22. april. I artikkelen kritiserer Brochmann Oslo Pilot for ikke å beskjeftige seg nok med kunst, for valg av metode og arbeidsform, for å være for kunstintern med for mange fagpersoner involvert og for å spise av ressursene som Oslo kommune ellers ville brukt på andre tiltak. Vi vil nyansere, utdype og også imøtegå noen av påstandene som kommer fram i Brochmanns innlegg.

Kulturetaten har ambisjoner på vegne av kunstfeltet i Oslo, og har ønske om både å løfte fram dagens kunstliv og å utforske kunst i det offentlige rom. Oslo Pilot er et kartleggingsprosjekt for dette, et forprosjekt for en mulig, kommende internasjonal kunstmønstring. Det er derfor satt av midler til et undersøkende arbeid som potensielt kan avføde nye måter å skape og formidle kunst i offentlig rom.

Det er ingen selvfølge at et slikt forprosjekt skal produsere kunst. I prinsippet kunne hele dette arbeidet tatt form av en skriftlig rapport. Kuratorene Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk har imidlertid valgt å gjøre Oslo Pilot til et aktivt prosjekt med en rekke arrangementer som kan tjene som erfaringsgrunnlag. Samarbeid med kunstnere og med byens kunst- og utdanningsinstitusjoner er høyt prioritert.  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Ekebergparken, Kunstnernes Hus, OCA, Praksis og Vigeland-museet er noen eksempler på samarbeidspartnere.

Oslo Pilot er et verktøy som i neste omgang skal avføde et stort og publikumsrettet arrangement

For at en internasjonal kunstmønstring skal få betydning må den ta en bevisst stilling til det aktuelle stedet. Kunst kan ikke sees isolert fra konteksten den opptrer i, men være et tilsvar til denne. De nevnte samarbeidene er et uttrykk for å ville involvere eksisterende miljøer. Vi vil også trekke fram undersøkelsen Den Omrokerte Byen som diskuterer sider ved Oslos utvikling og byens mulige framtid – også dette med hensikt å forstå og kartlegge byen.  

Brochmann undres over at så mange fagpersoner er involvert i Oslo Pilot. Vi mener det er en selvfølge og en nødvendighet for et faglig innrettet forprosjekt som skal utforske utstillingsmodeller og arbeidsformer. En langt mer vanlig og forutsigbar fremgangsmåte ville vært å adoptere et eksisterende format og så gjennomføre dette. Dette synes ikke nyskapende. Selve hensikten med Oslo Pilot er å muliggjøre nye produksjon- og formidlingsmodeller. Det innebærer at vi ønsker å satse på prosjekter som ikke er ferdig definert på forhånd.

Redaksjonsråd, seminarer og konsepter er termer som Brochmann omtaler negativt. Vi mener det er både naturlig og nødvendig å involvere profesjonelle i dette arbeidet gjennom fagdiskusjoner og utvekslinger av profesjonelle nettverk. Mulig er det måten dette arbeidet kommuniseres på som er kjernen i Brochmanns kritikk. 

Informasjonen om dette arbeidet er preget av fagtermer og uttrykk som kan kalles spesialiserte. Dette er vi oppmerksomme på, ettersom et hovedanliggende med forprosjektet er å kommunisere med fagmiljøer. Oslo Pilot er et verktøy som i neste omgang skal avføde et stort og publikumsrettet arrangement, og da trenger man å involvere eksperter fra ulike felt i planleggingsfasen. 

Oslo Pilot kritiseres for ikke å nå et bredt publikum. Noen av prosjektene har nettopp gjort dette. Marianne Heskes House of Commons trakk et publikum på rundt regnet 150 000. Det er sjeldent at et verk når så mange mennesker. I tillegg ble verket av flere kritikere kåret til årets kunstverk i 2015. Det må derfor kunne kalles en suksess, både publikumsmessig og kunstfaglig.

Vi kan berolige Brochmann med at flere kunstverk er gjennomført og at mange står på trappene. Vi nevner Morten Wintervolds anonymiserte tekstprosjekt GATE RÅMELKAS BOUQUET som nettopp gikk av stabelen og var spredt ut over store deler av byen. Neste verk ut er ny skulptur av Siri Aurdal i Vigelandsparken. Dette er del av et omfattende samarbeid med Kunstnernes Hus og som i tillegg til den nevnte utendørspresentasjonen, inkluderer en ny publikasjon som lanserer Aurdals kunstnerskap internasjonalt. I mai inviterer Oslo Pilot og PRAKSIS den irske kunstneren Seamus Harahan, vinner av Jarman-prisen i 2015, til å lede et artist-in-residence opphold i Oslo. Dette oppholdet involverer lokale kunstnerne i produksjon av nye kunstverk. Dette for å nevne noe.  

Brochmann sier at Oslo Pilot spiser av ressursene om Oslo kommune ellers ville brukt på andre tiltak, som drift av Kunsthall Oslo eller Oslo Open. Det er ikke tilfelle. Kunstordningens midler kan ikke anvendes til driftstilskudd som dette. De finansieres over et helt annet budsjettkapittel. Oslo kommune har imidlertid en god kunstordning som gir rom for store kunstproduksjoner, det er denne som anvendes til Oslo Pilot. I dag har Kulturetaten 33 kunstkonsulenter og 36 kunstnere i arbeid. Det er også avsatt syv millioner til kjøp av kunst i 2016, og hittil i år er det kjøpt kunst fra 22 norske kunstnere. Prosjektene ferdigstilt i 2013 og 2014 involverte 67 kunstnere og 28 kunstkonsulenter. I tillegg ble 15 kunstnere innkjøpt. I 2015 var antallet 56 kunstnere og 17 kunstkonsulenter og 19 kunstnere ble innkjøpt.

Avslutningsvis vil vi presisere at Oslo Pilot er et fagrettet forprosjekt, en undersøkelse av en tematikk. Å synliggjøre deler av dette innledende arbeidet, og å gjøre det offentlig, er et valg kuratorene har gjort. Nå er vi midtveis i prosjektet. Hvilken modell og format kuratorene vil velge å anbefale, vil fremkomme når prosjektperioden er over.

Hilde Barstad er direktør ved Kulturetaten. Lise Mjøs er avdelingsdirektør for kunst i Oslo kommune.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 40 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Problemet er større enn som så, og heller ikke særnorsk.»
«At klassiske kunstnere selger så godt er mer en myte enn en realitet.»