13:15 - 06. november 2015

Hernes roter

Gudmund Hernes tar ikke for seg realitetene i departementets oppfølging av Anthon B. Nilsen.

Dagens Næringsliv har i en rekke artikler stilt kritiske spørsmål om de private høyskolene i Anthon B. Nilsen-konsernet. Det er bra, og Kunnskapsdepartementet er i full gang med en grundig gjennomgang for å undersøke om det har skjedd noe ulovlig. Vi skal ha alle fakta på bordet, og dersom det er tatt ulovlig utbytte, vil pengene bli krevet tilbake. Alle muligheter er åpne.

I Morgenbladet 6. november skriver Gudmund Hernes om denne saken, men tilsynelatende uten å ha satt seg nevneverdig inn i den. Han gjentar blant annet DNs insinuasjoner om at behandlingen av saken fra departementets side har blitt påvirket av at én av eierne i Anthon B. Nilsen, Nicolai Løvenskiold, har støttet Høyre, Minerva og Civita økonomisk. Det er feil.

Hernes burde ha fått med seg at KD tidligere i år presiserte og strammet inn utbytteforbudet for denne sektoren.

For det første: Det har ikke på noe tidspunkt vært noen politisk overstyring i departementets behandling av denne saken. Departementet har fulgt sine rutiner for kontrollvirksomhet.

For det andre: Da Dagens Næringsliv begynte å stille spørsmål rundt Anthon B. Nilsen, ba jeg om at min habilitet skulle vurderes fordi jeg møtte Løvenskiold i min tid som redaktør i Minerva. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurderte meg som habil. Likevel gjentar Hernes grunnløse og udokumenterte antydninger om at dette skulle ha påvirket saksbehandlingen i departementet.

Hvis det ikke har vært overstyring, har det vært «understyring», mener Hernes. Jeg har som statsråd naturligvis ansvar for alt som skjer i departementet. Men at jeg i lys av de svært alvorlige antydningene fra DN – gjentatt av Hernes – forklarer gangen i departementets saksbehandling, betyr ikke at jeg «dekket meg bak embetsverket». Dette burde Hernes, som tidligere statsråd, forstå.

Samtidig reiser saken viktige spørsmål som departementet arbeidet med lenge før saken i DN, også som et svar på Riksrevisjonens tilbakemeldinger:

• Regelverket for private høyskoler og fagskoler er for uklart, og det er utdatert.

• Departementet driver tilsyn i etterkant gjennom rapportering, men det er ikke gitt at departementet er den beste tilsynsmyndigheten. For private skoler ligger for eksempel denne myndigheten til Utdanningsdirektoratet.

Vi følger opp ekspertgruppen ledet av Marianne Andreassen, som har kommet med en rekke forslag til hvordan utbytteforbudet skal praktiseres for fagskoler og private høyskoler. Høringen ble avsluttet i sommer, og forslag til endringer vil bli lagt frem for Stortinget neste år.

Selv om departementet driver kontroll i etterkant, kunne det vært stilt flere spørsmål. I 2011, under forrige regjering, slo departementet seg til ro med svarene som ble gitt om film- og tv-linjen.

Det er høyskolenes plikt å følge loven, men vi kunne stilt flere spørsmål på et tidligere tidspunkt om fusjonen og verdioverføringene. Men det betyr ikke at oppfølgingen på noe tidspunkt ble avsluttet. Vi mottok i sommer regnskapene for 2014, og har fulgt opp saken med utgangspunkt i dem.

Hernes kobler også saken opp mot det han mener er tilsvarende saker blant friskolene. Han burde ha fått med seg at Kunnskapsdepartementet tidligere i år presiserte og strammet inn utbytteforbudet for denne sektoren, blant annet ved strengere regler for konserninterne transaksjoner.

Baksiden i Morgenbladet er et sted hvor man kan skyte fra hoften. Det vet jeg, og det liker jeg. Men selv da er det en fordel å treffe blink.

Torbjørn Røe Isaksen er kunnskapsminister for Høyre.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»