12:29 - 15. november 2013

Hogst, ulven og karibuen

Mer elg, fører til mer ulv og det truer karibuens eksistens.

Truet: Karibuens ekistens som del av den nordamerikanske fauna trues av ulv, men sammenhengen er mer kompleks. Foto: NTB Scanpix

Den nordamerikanske reinen, karibuen, lever side om side med elgen i de store skogene i USA og Canada. Om sommeren beiter de på de samme plantene, friske skudd av gress, busker og blomsterplanter. Nå som vinteren er i anmarsj på den nordlige halvkule, legger karibuen om kosten. Et kjennetegn ved alle reinsdyrartene er at de går over til å spise lav når snøen kommer. Få andre dyr spiser lav, og reinen får dermed ha vintermaten sin i fred, uten konkurranse fra andre arter.

 

Om vinteren velger karibuen store områder med gammel skog der det vokser mye lav. Der karibuen er en vinterspesialist, er elgen en generalist som foretrekker områder der det nettopp har vært hogst eller brann, for her er det mange busker og ungtrær. Elgen og karibuen bruker altså de samme områdene om sommeren, men ulike områder om vinteren. En tredje art i skogen er ulven. Ulv har elg på menyen, men også karibu. Ulven velger områder med busker og unge trær for å øke sjansen for å treffe byttedyr. Biologer som forsker på skog-økosystemene tror at karibuen ved å bruke andre områder om vinteren slipper unna rovdyr og konkurranse fra andre beitedyr, og dermed har større sjanse for å overleve. Ved å utnytte andre ressurser enn elgen unngår karibuen ulven.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»