04:00 - 28. oktober 2011

Villfarelse om varig fred

Det finnes ingen forskning som beviser at mennesket blir fredeligere. Den liberale humanisten Steven Pinker prøver snarere å bortforklare det motsatte.

Menneskets vesen: Sosial uro går like langt tilbake som menneskeheten, skriver John Gray. På forskjellige måter viser angrep på minoriteter og innvandrere i Europa og de folkelige demonstrasjonene mot innstramninger hvor splittende og farlig et plutselig økonomisk tilbakeslag kan være for samfunnsfreden. Anne-Louis Girodets Opprøret i Kairo 1798.

«Nå for tiden tar vi det for gitt at krig er noe som oppstår i små, fattige og mer tilbakestående land,» skriver Steven Pinker i den nye boken sin, The Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence in History and Its Causes. Den berømte psykologi-professoren fra Harvard drøfter det han kaller «Den lange freden»: perioden siden annen verdenskrig da «stormaktene og industriland som sådan har sluttet å føre krig mot hverandre». Som et resultat av denne «velsignede tilstanden,» skriver han, «er to typer krig utryddet: imperiekriger for å sikre seg kolonier og kolonikrig for å holde på dem». Fra tid til annen har det oppstått mindre konflikter: «Riktignok har det hendt at supermaktene iblant drev krig mot mindre land blant den andres allierte og fyrte opp under stedfortrederkriger klientstater imellom.» Men disse episodene legger ingen demper på Pinkers begeistring for den lange freden. Det er bare i tilbakestående deler av verden at vi kan regne med at krig vil oppstå. «Gjennom årtusener har stammekriger, borgerkriger, slaveraid, imperiekriger og kolonikriger blusset opp i utviklingslandenes territorier.» Mens i mer siviliserte strøk finnes krig nærmest ikke lenger. Det er ingenting uomgjengelig ved utviklingen. Storkriger kan bryte ut igjen, også blant stormaktene. Men en fundamental forandring har inntruffet: Den lange freden, «en underliggende endring som styrker forutsigelsene om fremtiden», peker mot en verden der vold er på stadig vikende front.

Skeptiske lesere vil kanskje lure på om det ikke kan være en slags sammenheng mellom freden som kom til industrilandene og de mange konfliktene i mindre heldige land. Var det fordi Sørøst-Asia hadde vært tilbakestående i uminnelige tider at regionen ble hjemsøkt av omfattende voldshandlinger etter 1945? Eller fordi den høyt utviklede sivilisasjonen der var blitt rasert av verdenskrig og ettervirkningene av nykolonial konflikt – slik Norman Lewis antydet i sin profetiske reiseberetning fra regionen, A Dragon Apparent (1951)? Det er riktig at annen verdenskrig ble fulgt av over 40 års fred i Nord-Amerika og Europa – selv om freden i Øst-Europa var basert på sovjetiske erobringer. Men det oppsto ingen fred mellom de maktene som sto frem som rivaler etter den globale konflikten.

 

Annonse