Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 23.11.2017
11:30KODE 1

Gjengangere, en performance-parade

Alt Går Bra inviterer til debatt og parade for kunstens vilkår, fra fortid til fremtid via samtiden.

En ny og ruvende bygning åpnet i 2014 for å huse undervisningsinstitusjonen Amalie Skram videregående skole. For over 100 år siden åpnet en annen ruvende bygning i Bergen for å hedre og promotere kunst og håndverk. Dette bygget var Vestlandske kunstindustrimuseum, mer kjent som Permanenten -og nå som KODE 1, del av kunstmuseene i Bergen.

Gjengangere markerer åpningen av Amalie Skram videregående skole, støttet av KOROs program for kunst i offentlige rom- finalen i en serie temporære kunstverk kuratert av Rita Marhaug. Ut fra det gitte kriteriet om ikke å etterlate spor, er kunstverket Gjengangere utformet som en performativ parade fra KODE 1 til Amalie Skram videregående skole, en historie om gjenferd, akkurat som i Ibsens teaterstykke. 

De fleste av byens innbyggere kjenner KODE 1 godt, men få er klar over relieffene som iakttar oss fra himlingen i øverste etasje: åtte allegorier over de ulike kunstartene*. Gjengangere bringer de åtte figurene til live igjen, i form av samtidskunstnere og andre profesjonelle aktører fra det lokale kunst- og kunsthåndverksfeltet. Når de vel har våknet opp, setter gjengangerne beina på bakken og begynner å paradere fra KODE 1 til Amalie Skram videregående skole, eskortert av slagere fra Markens Bataljon.

Med utgangspunkt i Ibsens tankevekkende teaterstykke, inviterer Gjengangere til å reflektere over plikten og fortiden som verktøy for å konstruere samtiden og fremtiden: hvilke roller spiller utdanning, kunst og håndverk og arkitektur i dagens samfunn? 

Gjengangeres avmarsj fra KODE 1 vil finne sted kl. 13.00 den 23. november, og ankomme Amalie Skram videregående skole kl. 14.00. Kunstnere og publikum er invitert til å marsjere sammen med de åtte allegoriene over kunstartene.

Før paraden ønsker Alt Går Bra og VISP velkommen til en åpen diskusjon om kunstens rolle lokalt og nasjonalt, kl 11.30 på KODE 1. Diskusjonen er gratis og åpen for publikum. Se under for mer.

Gjengangere er en del av kunstprogrammet som markerer åpningen av Amalie Skram videregående skole, støttet av Hordaland Fylkeskommune, KOROs program for kunst til kommunale og fylkeskommunale bygg og miljøer (KOM) og Bergen Kommune. Kurator: Rita Marhaug i samarbeid med Arne Rygg og Sissel Lillebostad, kunstkonsulenter for Amalie Skram vgs. Samarbeidspartnere: KODE, Markens Bataljon og aktører fra det lokale kunst- og kunsthåndverksfeltet.

ÅPEN DEBATT (kl. 11.30-12.30, 23. november, Festsalen, KODE 1) Før paraden starter ønsker Alt Går Bra i samarbeid med VISP velkommen til en åpen diskusjon som vil skissere rammeverket for performance-paraden. Noen bekreftede deltakere kommer fra kunstfeltet, utdanningssektoren og politikken. Alle er velkommen både som tilhørere og som deltakere, også det generelle publikum.

Aslak Høyersten fra VISP vil være ordstyrer for en debatt som setter fokus på kunstens verdi i samfunnet. Spørsmålene lyder: hva er kunstens verdi for samfunnet? Burde kunst være relevant for samfunnet? Hvis så, hva skal kunstens rolle være? Hvorfor skal kunsten støttes og hvorfor skal den være en del av læreplanen? Hvordan har kunst bidratt til samfunnet gjennom historien?

Diskusjonen vil utvikle seg under innflytelsen fra de åtte allegoriene og fra de to samtidige norske kunstnerne Henrik Ibsen og Amalie Skram. Ibsens skuespill Gjengangere kan ses på som en referanse i det Ibsen ser ser ut til å presentere et kontroversielt og sofistikert perspektiv på plikt i dette skuespillet. Hva er kunstnerens plikt, hva er publikums plikt og hva er statens plikt i nåtiden sett med fortidens og fremtidens blikk? 

–––––––––––––

*De åtte allegoriene var tegnet av Hans J. Johannessen og symboliserer kunstartene museet representerte: skulptur, maleri, keramikk, gullsmedkunst, arkitektur og smiing, musikk og husflid.

www.altgarbra.org

 

ENGLISH

A new and imposing building opened up in 2014 to host the educational institution Amalie Skram Videregående Skole in Bergen. Over one hundred years ago, another imposing building opened up in the same city to treasure and promote the arts and crafts, Vestlandske kunstindustrimuseum–also known as Permanenten–what is today KODE 1.

As part of KORO’s public art projects, art group Alt Går Bra stages Gjengangere to celebrate the opening of Amalie Skram Videregående Skole, the grand finale of a series of ephemeral art pieces curated by Rita Marhaug.

Following the brief, consisting in leaving no traces, Gjengangere is a performance parade from KODE 1 to Amalie Skram Videregående Skole, a story about specters just like Henrik Ibsen’s piece (Gjengangere usually translated as Ghosts).

Most city dwellers are familiar with KODE 1, but few are aware of the overseeing figures perching from its vault: eight allegories of the arts*. Gjengangere brings the eight figures back to life in the flesh of contemporary arts and crafts professionals. After their awakening, the specters set their feet on the ground and start parading from KODE 1 to Amalie Skram Skole, escorted by the Buekorps (traditional youth marching battalions unique to Bergen).

Departing from Ibsen’s thought-provoking play, Gjengangere reflects upon duty and the past as a means to build our present and future: education, arts and crafts, architecture; what are their roles in society?

Gjengangere will depart from KODE 1 at kl. 13.00 on the 23rd of November and arrive at Amalie Skram Videregående Skole at kl 14.00. Artists and the general public are invited to parade along with the eight allegories of the arts. An open discussion co-organized by Alt Går Bra and VISP at kl. 11:30 (KODE 1) will contextualize the performance. The discussion is free and open to the public. See below for further details.

Gjengangere is part of the art program marking the opening of Amalie Skram Videregående Skole, supported by Hordaland Fylkeskommune, KOROs Program for Kunst til Kommunale og Fylkeskommunale Bygg og Miljøer (KOM), and Bergen Kommune. Curator: Rita Marhaug in collaboration with Arne Rygg and Sissel Lillebostad, consultants for Amalie Skram vgs. Collaboration partners: KODE, Markens Bataljon, and professionals from the local contemporary arts and crafts scene. 

OPEN DISCUSSION (kl. 11:30-12:30, 23rd of November, Festsalen, KODE 1) Before the parade, an open discussion co-organized with VISP will contextualize the performance.  Some of the confirmed participants come from the fields of arts, education, and politics. Anyone is welcome to attend and participate, including the general public.

Moderated by Aslak Høyersten (VISP), the discussion will focus on the value of art for society. Questions to be addressed include: what is the value of art for society? should art be relevant to society? If yes, what should be the role of art? Why should art be supported and be part of the educational curriculum? How has art contributed to society throughout history?

The discussion will develop under the specters of the eight allegories and that of contemporaneous Norwegian artists Henrik Ibsen and Amalie Skram. Ibsen’s play Gjengangere could be used as a referent in what pertains to the author’s controversial and sophisticated conception of duty in this play. What is the duty of artists, the public, and the State in the present in views of the past and the future?

______

* The eight allegories were designed by Hans J. Johannessen and symbolize the subjects the museum represented: sculpture, painting, ceramics, goldsmith, architecture, metalsmith, music, and crafts.

www.altgarbra.org

artikkelen fortsetter under annonsen