Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender

Fafo-tv: Hvordan bosette flyktningene?

Direktesendt Fafo-frokost, mulig å gå bakover i sendingen, og å se opptaket senere.

Fafo-frokost: Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene?

Tirsdag 20. oktober 2015, kl. 08:30–09:45

I dette siste i serien av tre frokostseminarer om flyktningesituasjonen vender vi blikket hjemover. Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 8000 kvoteflyktninger i en treårsperiode. UDI forventer at det kommer mellom 16 000 og 20 000 asylsøkere bare i løpet av 2015. Samtidig bor det over 5000 mennesker i asylmottak som venter på å bli bosatt. Det er liten tvil om at denne utviklingen er utfordrende for mottak, bosetning og integrering av flyktninger. Hvordan er Norge rustet for dette på kort og lengre sikt? 

Stadig flere blir boende lenge i mottak, og det er fare for at antallet øker betraktelig i tiden som kommer. Et sentralt spørsmål er hva som skal til for å få køene ned. Finnes det alternative bosettingsmodeller? Handler kommunenes villighet til å bosette flyktninger om økonomisk kompensasjon fra staten, boligsituasjon eller arbeidsmarkedssituasjonen i kommunen? Og hvordan går det egentlig med flyktningene etter at de er bosatt? Hvordan er situasjonen i Norge om to år dersom vi ikke endrer mottaks- og bosettingspolitikken?

Program

Velkommen ved Anne Britt Djuve, forskningssjef ved Fafo

Innledninger

Frode Forfang, UDI: Hvem og hvor mange kommer til Norge?

Geir Barvik, IMDi: Hvilke utfordringer står kommunene overfor i møte med økt bosetting? 

Vidar Bakkeli, Fafo: Vil kommunene bosette flere?

Hanne Kavli, Fafo : Hvilke alternative bosettingsmodeller finnes?

Silje Sønsterudbråten, Fafo: Levekår i asylmottak

Anne Britt Djuve, Fafo: Hva skal til for en god integrering? Kommentarer ved Nina Gran, KS og Liv Tørres, Norsk Folkehjelp

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

Annonse