Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tir 27.02.2018
13:00NUPI

Er norsk petroleumssektor godt nok rustet mot cyberangrep?

Hvordan ser trusslbildet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur ut?

Bruken av digitale våpen er et voksende globalt problem. Samfunnet blir stadig mer digitalisert – og dermed også mer sårbart for angrep. Disse sårbarhetene utnyttes i økende grad av stater og andre internasjonale aktører: det stjeles informasjon og det utføres sabotasje.

Politisk motiverte digitale angrep mot infrastruktur i petroleumssektoren er en slik trussel, men den har i stor grad har vært oversett blant politikere og næringslivsledere i Norge. Norges olje- og gassleveranser til Europa kan – i en internasjonal krisesituasjon – bli utsatt for angrep som er av en helt annen størrelse enn de digitale angrepene som offentlig og privat sektor opplever daglig. Slike angrep kan ha som formål å stanse eller forpurre den fysiske leveransen av olje og gass, og vil dermed ha direkte konsekvenser utenfor det digitale domenet. Dette vil kunne ha både økonomiske, sikkerhetspolitiske og miljømessige implikasjoner.

Er Norge godt nok sikret for et slikt sabotasjeangrep? Dette skal diskuteres 27. februar, og arrangementet presenterer prosjektet «Digitale Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor (DISP)», der NUPI-forsker Lilly Pijnenburg Muller har vært prosjektleder. Hun vil innlede diskusjonen med hovedfunn fra prosjektet, som i tillegg til å kartlegge trusselbildet også har sett på problematikk og uklarheter i ansvarsfordelingen ved håndtering av slike angrep.

Med seg har hun tre eksperter på området som skal diskutere ulike problemstillinger som:

Er vi forberedt på et digitalt angrep mot norsk petroleumssektor?

Kjenner vi våre egne sårbarheter?

Under hvilke omstendigheter kan vi forvente å bli rammet av cyberangrep?

Hvordan er ansvaret fordelt mellom privat og offentlig sektor i forsvaret av digital kritisk infrastruktur i petroleumssektoren?

Panelet består av:

Are Jacobsen, Gassco

Asbjørn Ueland, Petroleumstilsynet

TBD, Justisdepartementet (TBC)

Ordstyrer er seniorrådgiver på NUPI Karsten Friis.

artikkelen fortsetter under annonsen