Annonse
09:03 - 27. september 2013

Om ubevisste strategier og årsakforklarende virkninger

Knut Straume, Masterstudent historie/religion, etikk og samfunn.

Annonse

Som fattig student vil jeg takke Eia og Elster for et flott initiativ, og ønsker herved å komme med mitt tilsvar til de fremsatte innvendingene mot Bourdieus analyser.

Første del av oppgaven handler om hvordan medlemmer av småborgerskapet må dechiffrere visse symboler og koder som finnes innenfor eliten, for å kunne ta del i denne. Medlemmer av eliten forstår gjerne disse kodene intuitivt gjennom deres kulturelle kapital, mens de som står utenfor og vil inn i varmen må enten forstå denne symbolverdenen, eller i det minste late som. Gjennom å kopiere eliten kan medlemmer av småborgerskapet forsøke å gi inntrykk av at også de har sin rette plass blant eliten. Når Bourdieu bruker det lingvistiske eksemplet med en intellektuell som bevisst bryter regler for rettskrivning, så er dette et godt eksempel på hvordan medlemmer av eliten kan bryte med, og endre normene, med den konsekvens at elitens symbolverden blir vanskeligere å imitere. Således kan man som et medlem av eliten bevisst gå inn for å ekskludere andre gjennom strategier som bruk av tung fagterminologi eller gjennom å frigjøre seg fra eksisterende rammer, normer og regler. Bourdieu mener videre at slike strategier fungerer best idet den intellektuelle skaper sitt produkt uten noen bevisst strategi, så lenge aktørens handlingsmønster tilsvarer de strategiske tilnærmingene han har skissert. Således skaper den intellektuelle et produkt som demmer opp for imitatorer og posører, og dermed skiller dem fra elitens posisjon i det sosiale rom. Den intellektuelle er så klart bevisst på at han bryter reglene, men det skjer på en slik måte at produktet i seg selv tar form gjennom intuisjon, spontanitet og inspirasjon. Den intellektuelle behøver heller ikke være bevisst disse strategienes virkning, men som Bourdieu til stadighet kommer tilbake til, vil elitens symbolverden – selv når den er i endring – være distinksjonen mellom eliten og småborgerskapet. Således er det mulig å påstå at «mange av de atferdsmønstre man observerer hos økonomiske og kulturelle eliter er ubevisste strategier med det formål å gjøre det vanskelig for andre å bryte inn i eliten»

Andre del av oppgaven spør om hvordan handlinger kan forklares av sine utilsiktede virkninger. Her er det altså adferdsmønsteret til de medlemmer av småborgerskapet som velger å gå på kveldskole for å kvalifisere til opprykk fremfor å delta i fagforeningsarbeid som forklares med at den utilsiktede virkningen av dette handlingsmønsteret er til hinder for solidaritet. Bourdieus forklaring på dette er i korte trekk at disse medlemmene av småborgerskapet velger å gå på kveldskole (eller andre former for kompetansebyggende, autorisert skolering) fordi disse institusjonene – i deres øyne - er deres eneste legitime mulighet i et samfunn som ellers mangler solidaritet. Gjennom systemets påvirkning og indoktrinering kvalifiseres så disse medlemmene av småborgerskapet til opprykk, og fra da av er de i kraft av sitt virke med på å gi ytterligere legitimitet til dette systemet. Dette var nok ikke den tilsiktede virkningen, men da systemet i seg selv kan forklares funksjonalistisk gjennom sin solidaritetsbegrensende effekt (og følgelig eksisterer av den årsak) er den utilsiktede virkningen av at medlemmer av småborgerskapet går på kveldskole for å kvalifisere til opprykk den samme som årsaken til at de i utgangspunktet valgte dette handlingsmønsteret, og dermed gir videre legitimitet til et solidaritetshindrende system som skaper distinksjon mellom eliten og resten. Derfor kan disse handlingsmønstrene gis en funksjonalistisk forklaring gjennom deres utilsiktede virkning. Vi snakker jo ikke om en enkelt handling eller fenomen, men om en gruppes handlingsmønster innenfor et system som er konstruert av eliten, og virker som hinder for full solidaritet.    

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»