10:21 - 27. september 2013

Felles redegjørelse fra juryen

Juryen fikk 44 tekster oversendt fra redaksjonen i Morgenbladet. Alle jurymedlemmer vurderte alle 44. Morgenbladet hadde anonymisert bidragene, slik at juryen under vurderingen ikke visste hvem som hadde forfattet de ulike tekstene. Juryens uttalelser er skrevet i etterkant, da forfatternavnene var kjent. Navnene er derfor brukt nedenfor. 

Et flertall i juryen (Engelstad, Holst, Hylland, Kvalsvik Nicolaysen) la til grunn at ulike angrepsvinkler var mulig innenfor rammen av en rimelig fortolkning av oppgaveteksten. Én tilnærming er å legge premissene i oppgaveteksten til grunn, det vil si akseptere eller langt på vei akseptere Elsters definisjoner av ubevisste strategier og funksjonelle forklaringer og fremstillingen hans av hva Bourdieu mener. En annen tilnærming er å kritisere eller avvise ett eller flere av disse premissene. Mange av de innleverte essayene kombinerer disse tilnærmingene på ulike måter. Juryflertallet mente videre at oppgaveteksten var formulert på en måte som gjorde det rimelig å akseptere besvarelser som trakk veksler på ulike fag og felt, ikke bare sosiologi. I oppgaveteksten er kravet at bidragene må «knyttes til» det Bourdieu skriver i Distinksjonen. «Knyttes til» er et vidt begrep, og flertallet i juryen kom til at den ikke på forhånd ville utelukke tekster som innenfor oppgitt tegngrense hadde prioritert spørsmålene i oppgaveteksten fremfor analyse av Distinksjonen

Ett medlem av juryen (Prieur) tolket oppgaveteksten på en måte som tillot færre angrepsvinkler (se egen redegjørelse).  

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»
«1. Hvordan kan strategier være ubevisste? Bourdieus utgangspunkt er det gamle sosiologiske problem: hvordan reproduserer sosiale mønstre og ulikheter seg? Hvorfor er de så stabile? Hans…»