09:49 - 27. september 2013

Den ubevisste dikter

Nils August Andersen

Et hovedpoeng i Pierre Bourdieus Distinksjonen er at mennesker forsøker å distingvere seg gjennom estetisk praksis. Men det strebende småborgerskapet når aldri opp; for øverst troner en elite som stadig endrer reglene, men ikke selv er bundet av dem. Dette gjør de, om enn ubevisst, for å stenge ute den som er henvist til å prøve å lære og å følge reglene.

Jon Elster og Harald Eia tar opp to innvendinger mot dette: Viktige konsepter hos Bourdieus er uklare – som hans «ubevisste strategier» og antydninger om at adferd forklares av sine uintenderte konsekvenser. De gir et eksempel fra boken der småborgerskapet henvises til å følge språklige regler, mens eliten tillater seg å snakke ukorrekt, og ubevisst gjør dette for å skape avstand til småborgerskapet.

 

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»