09:58 - 27. september 2013

Bourdieus praksisteori

Vegard Jarness

Gjennom sitt første spørsmål («Hvordan kan en strategi være ubevisst?») setter Elster fingeren på Bourdieus angivelig inkonsistente analyser av den ulike fordelingen av knappe goder og privilegier knyttet til den klassede distribusjonen av kulturpreferanser. Ifølge Elsters rasjonell aktør-perspektiv vil en strategi aldri kunne være ubevisst, siden den per definisjon er en intensjonell higen etter et bestemt utfall av en handling.

Bourdieus strategibegrep er til sammenlikning mye bredere, og må sees i sammenheng med hans mer generelle praksisteori. Helt sentralt her står begrepet om habitus, som refererer til en sosialt betinget praktisk sans som sannsynliggjør visse tanke- og handlingsmønstre. En handling vil aldri være interesseløs, hevder Bourdieu, selv om aktøren selv kan ha de edleste motiver på et subjektivt nivå. Med andre ord vil en handling objektivt sett kunne føre til gunstige utfall, uavhengig av aktørens bevisste higen etter slike. Fraværet av bevisste motiver kan til og med føre til en ekstragevinst: at man ser seg selv, og blir sett på av andre, som ubesudlet av kynisme og profittjag. Bourdieus poeng er altså at folk på systematisk vis kan trekkes mot å utføre visse profittgivende handlinger som et resultat av deres sosialt betingede praktiske sans, uten at det er ønsket om slik profitt som motiverer dem. 

 

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»