00:00 - 24. november 2017

Forskningsetikk og faktabasert kunnskap

Det er bra at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond kikkes i kortene. Men debatten må være faktabasert.

Næringsfinansiert forskning gjør at tema og problemstillinger kan defineres, men det er selvsagt uakseptabelt å påvirke metodevalg og konklusjoner, skriver Geir Andreassen, administrerende direktør i FHF. Foto: Odin Drønen

I Morgenbladets artikkel « Millionene som bygger sjømatnasjonen» fremføres alvorlige påstander om hvordan Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) forvalter sitt oppdrag. Artikkelen har utløst en rekke kritiske utspill rundt forskningen og forskningsfinansieringen.

Kritisk debatt om betydelige samfunnsoppdrag er viktig, men debatten må, som forskningen, være faktabasert. Når det artikler og debattinnlegg i Morgenbladet hevdes, og et etterlatt inntrykk blir, at FHF ikke tar hensyn til forskningsetiske retningslinjer, at forskere håndplukkes og negative resultater blir forsøkt skjult, er vi nødt til å bidra med faktainformasjon om FHFs arbeidsform.

Norge har en målsetting om at samlet forskningsinnsats skal være 3 prosent av BNP, og det er et uttalt mål at næringslivet skal stå for to tredjedeler av dette. Næringsfinansiert forskning er følgelig en svært viktig del av forskningsaktivitetene i Norge, og den er ønsket. Sjømatsektoren har historisk hatt lav forskningsinnsats. Sektoren består av et tusentalls små og mellomstore bedrifter på sjø og land. Bare noen få større bedrifter har betydelig egen aktivitet i forskning og utviklingsarbeid (FoU).

I 2001 ble næringen og myndighetene enige om at FoU-innsatsen skulle løftes gjennom en felles ordning med en avgift på 0,3 prosent av eksportverdien. Midlene kommer fra næringen og forvaltes av næringen gjennom FHF. Prioriteringene gjøres av næringen i fellesskap. Dette bidrar til å rette innsats mot områder som er viktige fellesområder for sjømatsektoren. Forskningsresultatene er åpne. Næringsfinansiert forskning gjør at tema og problemstillinger kan defineres, men det er selvsagt uakseptabelt å påvirke metodevalg og konklusjoner eller hindre fri forskningsformidling. Forskningsetiske retningslinjer skal ivaretas.

Næringsfinansiert forskning gjør at tema og problemstillinger kan defineres, men det er selvsagt uakseptabelt å påvirke metodevalg.

I saken hevdes det at negative forskningsresultater blir forsøkt holdt skjult. Alle resultater fra FHF-prosjekter er åpne, det er forankret i FHFs standardvilkår og gjelder alle prosjekter. Det er ingen begrensning på forskeres formidling av resultater i FHF-prosjekter, tvert imot forutsettes det i de fleste prosjekter at resultatene formidles aktivt. Dokumentasjon for påstanden i saken er en e-post fra 2007 mellom en næringsorganisasjon og FHF om en mulig prosjektidé. Formuleringen i e-posten kan tyde på at næringsorganisasjonen så for seg at resultater var kjent før man gikk ut med dem. Prosjektet som ble resultat av dialogen, ligger åpent tilgjengelig på FHFs nettsider, og det er intet som tyder på at resultater ble holdt tilbake.

Det hevdes fra flere hold i artikkelen at FHF driver utvelgelse av enkeltforskere. Utvelgelse av enkeltforskere gjøres av forskningsinstitusjonene. Påstandene er blant annet basert på sammensetningen av et ekspertutvalg for metodevurderinger. Kritisk og åpen vurdering av metoder er helt legitimt, og prosjektet er beskrevet på FHFs nettsider. I tillegg nevnes et forprosjekt der det var dialog rundt deltagere som hadde gjort arbeid som kunne være nyttig for et eventuelt prosjekt. Forprosjektet resulterte imidlertid ikke i hovedprosjekt.

Konkurranseutsetting vil være viktig for å sikre effektivitet i ressursbruk og nøytralitet i valget mellom forskningsinstitusjoner. Det vil imidlertid også være tilfeller der konkurranseutsetting ikke er et bidrag til best mulig ressursutnyttelse, og ikke er formålstjenlig. FHF konkurranseutsetter prosjekter, har et mål om at det skal øke, og det gjør det.

Havbruksforskningen i Norge er betydelig og svært viktig for videre bærekraftig utvikling av næringen. Norske forskere innen havbruk er verdensledende. Da er det både naturlig og positivt med åpen kritisk debatt rundt denne forskningen.

FHF kikkes gjerne i kortene, og ingen er ufeilbarlige. Dersom det gjøres feil, er det bra at det dokumenteres slik at feil kan rettes opp. Men åpen og kritisk debatt må være basert på fakta og rett virkelighetsbeskrivelse.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse