04:00 - 09. juli 2010

Tom Remlov avviser kritikken

– En misforståelse: Operadirektør Tom Remlov avviser kritikken fra Cecilie Ore. Foto: Knut Falch/Scanpix

– Ce­ci­lie Ores inn­legg set­ter av­sla­ge­ne på hen­nes og Glenn Erik Haug­lands pro­sjek­ter i sam­men­heng med at de vars­let deg om det de opp­fat­tet som upro­fe­sjo­nell frem­tre­den fra Paul Cur­ran og Anne Gjevangs side. Hva er din kom­men­tar?

– Jeg har ikke av­slått noe som helst. Det er ikke en del av min full­makt som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør å av­slå ver­ker, det er den kunst­ne­ris­ke le­del­sens an­svar. Så jeg vet dess­ver­re ikke hva hun me­ner med det­te. Jeg kan føye til at Cur­ran i sin «av­slags-mail» til Ore eks­pli­sitt in­vi­te­rer hen­ne til å kom­me til­ba­ke med and­re verk-ide­er.

– Ore vi­ser til en e-post da­tert 25. juni, hvor du skal ha opp­ford­ret Haug­land til å ut­vik­le sitt nye verk uten­for Den Nor­ske Ope­ra & Bal­lett, og du skal ha hev­det at han har kom­met i en «klem­me» over­for DNO&B. Ore skal ha fått en lignende opp­ford­ring.

– Haug­land har for­sik­ret meg om at han ikke på noe tids­punkt har tol­ket meg dit hen, tvert imot: i til­ba­ke­mel­din­gen på den e-pos­ten du re­fe­re­rer til, tak­ket han meg for «ryd­dig svar». Det jeg vi­ser til i min e-post, er at det blir van­ske­lig for oss som in­sti­tu­sjon å ha en dia­log med ham når han ikke god­tar grunn­la­get for Currans av­gjø­rel­ser. Når det gjel­der opp­ford­rin­gen til Ore om å ut­vik­le sitt ak­tu­el­le verk uten­for DNO&B, var vel det noe jeg nevn­te for hen­ne før­s­te gang i feb­ruar. Når det nå er blitt fle­re ste­der å gå med ny­skrev­ne ope­ra­er, me­ner jeg det må være det enes­te na­tur­li­ge å gjø­re i hen­nes til­fel­le.

– Ore me­ner at du skal ha lo­vet hen­ne at Cur­ran og Gjevang ikke len­ger skul­le ha en ak­tiv rol­le i ut­vik­lin­gen av nye ver­ker. Kan du for­stå at det har opp­stått for­vir­ring rundt de­res rol­ler?

– Nei, over­ho­det ikke. Det er en grunn­leg­gen­de mis­for­stå­el­se, og det har jeg for­klart Ore i en leng­re mailutveksling i mai. Jeg had­de ald­ri kun­net gi noe slikt «løf­te». Hvis jeg på den må­ten had­de un­der­kjent en av mine kunst­ne­ris­ke sje­fer, had­de jeg gått ut over mine full­mak­ter, og mitt sty­re had­de måt­tet si meg opp. Så en­kelt er det.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.