Annonse
04:00 - 09. juli 2010

Tom Remlov avviser kritikken

– En misforståelse: Operadirektør Tom Remlov avviser kritikken fra Cecilie Ore. Foto: Knut Falch/Scanpix
Annonse

– Ce­ci­lie Ores inn­legg set­ter av­sla­ge­ne på hen­nes og Glenn Erik Haug­lands pro­sjek­ter i sam­men­heng med at de vars­let deg om det de opp­fat­tet som upro­fe­sjo­nell frem­tre­den fra Paul Cur­ran og Anne Gjevangs side. Hva er din kom­men­tar?

– Jeg har ikke av­slått noe som helst. Det er ikke en del av min full­makt som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør å av­slå ver­ker, det er den kunst­ne­ris­ke le­del­sens an­svar. Så jeg vet dess­ver­re ikke hva hun me­ner med det­te. Jeg kan føye til at Cur­ran i sin «av­slags-mail» til Ore eks­pli­sitt in­vi­te­rer hen­ne til å kom­me til­ba­ke med and­re verk-ide­er.

– Ore vi­ser til en e-post da­tert 25. juni, hvor du skal ha opp­ford­ret Haug­land til å ut­vik­le sitt nye verk uten­for Den Nor­ske Ope­ra & Bal­lett, og du skal ha hev­det at han har kom­met i en «klem­me» over­for DNO&B. Ore skal ha fått en lignende opp­ford­ring.

– Haug­land har for­sik­ret meg om at han ikke på noe tids­punkt har tol­ket meg dit hen, tvert imot: i til­ba­ke­mel­din­gen på den e-pos­ten du re­fe­re­rer til, tak­ket han meg for «ryd­dig svar». Det jeg vi­ser til i min e-post, er at det blir van­ske­lig for oss som in­sti­tu­sjon å ha en dia­log med ham når han ikke god­tar grunn­la­get for Currans av­gjø­rel­ser. Når det gjel­der opp­ford­rin­gen til Ore om å ut­vik­le sitt ak­tu­el­le verk uten­for DNO&B, var vel det noe jeg nevn­te for hen­ne før­s­te gang i feb­ruar. Når det nå er blitt fle­re ste­der å gå med ny­skrev­ne ope­ra­er, me­ner jeg det må være det enes­te na­tur­li­ge å gjø­re i hen­nes til­fel­le.

– Ore me­ner at du skal ha lo­vet hen­ne at Cur­ran og Gjevang ikke len­ger skul­le ha en ak­tiv rol­le i ut­vik­lin­gen av nye ver­ker. Kan du for­stå at det har opp­stått for­vir­ring rundt de­res rol­ler?

– Nei, over­ho­det ikke. Det er en grunn­leg­gen­de mis­for­stå­el­se, og det har jeg for­klart Ore i en leng­re mailutveksling i mai. Jeg had­de ald­ri kun­net gi noe slikt «løf­te». Hvis jeg på den må­ten had­de un­der­kjent en av mine kunst­ne­ris­ke sje­fer, had­de jeg gått ut over mine full­mak­ter, og mitt sty­re had­de måt­tet si meg opp. Så en­kelt er det.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Mer fra Debatt