Annonse
04:00 - 16. oktober 2009

Navs tall er ikke feil

Annonse

Sykefravær

En artikkel fra Nav om utviklingen i sykefraværet de siste 20 år har ført til mye debatt i ulike media de siste ukene. I en kommentarartikkel i Morgenbladet 9. oktober refererer Maria Reinertsen til kritikk av Navs tall fra Solveig Osborg Ose i Sintef. Ifølge Reinertsen mener Ose at Navs tall skyldes en regnefeil. Hun hevder at Nav i sine tilsvar ikke har forsøkt å tilbakevise kritikken, og at vi derfor må tro at Ose traff blink. Grunnen til at vi ikke har kommentert dette tidligere, er at artikkelen som er utgangspunktet for debatten, tydelig gjør rede for hvordan sykefraværet er målt. Reinertsens kommentar viser at det er behov for en klargjøring.

Tallene i vår artikkel gjelder antall sykefraværsdager utover arbeidsgiverperioden på 16 dager per lønnstager. Antall sykefraværsdager refererer til alle dager mandag-fredag (også helligdager), som er de dagene det utbetales sykepenger fra Nav. Tallene er, som påpekt av Ose, ikke justert for deltidsarbeid, men dette gjelder både teller og nevner (antall fraværsdager og antall lønnstagere). Omfanget av deltid vil derfor ikke ha betydning for målingen av sykefraværet så lenge deltids- og heltidsansatte har like høyt sykefravær. Reinertsen bruker et konkret eksempel med en kvinne som jobber seksti prosent og er syk en uke med influensa. Det er ikke riktig at vi i dette tilfellet bare ville registrert tre dager med fravær – vi ville registrert fem dager uansett om vedkommende jobbet heltid eller deltid. Det er altså ingen regnefeil.

En annen sak er at dersom deltidsansatte kvinner har hatt en større økning i sykefraværet over tid enn heltidsansatte kvinner, vil dette kunne føre til at vi overvurderer økningen i kvinners sykefravær. Det er trolig viktigere at økt bruk av gradert sykmelding, særlig blant kvinner, har ført til at fraværet regnet som prosent av avtalte dagsverk har økt mindre. Det er imidlertid uansett bekymringsfullt at antall sykefraværsdager per lønnstager i fravær over 16 dager – som mål på omfanget av sykdom i arbeidslivet – har økt så mye for kvinner de siste 20 årene, selv om økt bruk av gradert sykmelding innebærer at restarbeidsevnen utnyttes i større grad enn før.

Vi håper at dette svaret er oppklarende i forhold til den diskusjonen og de misforståelsene som har vært rundt tallgrunnlaget for analysen, og at fokus nå kan være på hva som er årsakene til utviklingen og mulige tiltak for å bøte på den.

Erik Oftedal Direktør for arbeid og aktivitet i Nav

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Debatt