Annonse
04:00 - 16. mai 2008

Blen­det av skjønn­het

Annonse

Ytre frem­to­ning

I Mor­gen­bla­det 28. mars les­te jeg Lena Lindgrens an­mel­del­se av NRKs kunst­pro­gram «Sa­fa­ri». Det var en helt grei og sak­lig gjen­nom­gang av pro­gram­met, unn­tatt én set­ning som stakk seg ut: «Men hvor­for er alle Sa­fa­ris pro­gram­le­de­re unge, smell­vak­re da­mer?»

Hvor­for stil­ler Lena Lind­gren det spørs­må­let? Jeg kan ikke se at det har noe med inn­hol­det i pro­gram­met å gjø­re. Hel­le Vaag­land er pen, men hva så? Ir­ri­ta­sjo­nen over den slei­ve­te be­merk­nin­gen var ikke så over­vel­den­de at jeg måt­te skri­ve et inn­legg, men det klar­te jeg ikke å la være et­ter å ha lest Ma­rit K. Slot­næs’ an­mel­del­se av Lot­ta Elstads nye bok En så­kalt dritt­jobb i for­ri­ge ukes Mor­gen­bla­det.

Over­skrif­ten er «Med mop­pen på cat­wal­ken», og brød­teks­ten be­gyn­ner slik: «Hvil­ken her­lig opp­reis­ning må ikke de sis­te uke­ne ha vært for un­der­co­ver-vas­ke­hjel­pen Lot­ta El­stad. Vi har sett hen­ne inn­ta sce­nen med mopp og for­kle, kas­te av seg plagg et­ter plagg, for til slutt å stå igjen, fer­dig smin­ket og klar til egen bok­lan­se­ring (…)». Var hun na­ken på bok­lan­se­rin­gen?

Lot­ta El­stad har, i Bar­ba­ra Ehrenreichs ånd, gått inn i et lavlønnsyrke for å rap­por­te­re om for­hol­de­ne. Det er et in­ter­es­sant, og vik­tig, pro­sjekt. Men Slot­næs sy­nes det er verdt å på­pe­ke at «in­gen som ser for­fat­ter­por­tret­tet på inn­si­den av om­sla­get til En så­kalt dritt­jobb kan len­ger være i tvil. Den­ne prin­ses­sen var ikke vas­ke­hjelp på or­dent­lig».

Hun er alt­så alt­for pen til å være «ekte» vas­ke­hjelp. Slot­næs er po­si­tiv til Elstads pro­sjekt, men hvor­for må hun pak­ke det inn i kom­men­ta­rer om ut­se­en­det og fremtoningen til El­stad og boken hen­nes? «Un­der for­la­gets yp­pi­ge om­slag – hvor kom­mer den tran­ge T-skjorten og den lipglossglansede mun­nen fra? – fin­nes en vik­tig bok om et un­der­be­lyst felt. Så la oss ikke være prip­ne! Elstads As­ke­pott-stunt er så vel­lyk­ket at man blir fris­tet til å gjø­re det selv.»

Når en kvin­ne gir ut en bok el­ler be­dri­ver and­re in­tel­lek­tu­el­le sys­ler, er det alt­så en for­del om hun er kledd i svart. Til nød grått. Hun bør ikke være blond, og hun må i hvert fall ikke ha smin­ke på seg. For da blir an­mel­der­ne (i beg­ge dis­se til­fel­le­ne kvin­ner) dis­tra­her­t av det ytre, og kla­rer ikke å kon­sen­tre­re seg om hva hun har sagt el­ler skre­vet. Jeg de­bu­te­rer med en ro­man til høs­ten, og er na­tur­lig nok spent på mot­ta­gel­sen. Dere er her­ved ad­vart: Det kan hen­de at jeg tar på meg litt lep­pe­stift (!) før fo­to­gra­fe­ring.

Kris­tin Ma­rie Ber­stad

Bok­de­bu­tant til høs­ten

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.