Annonse
04:00 - 16. mai 2008

Vad­seth på vid­de­ne

Annonse

Media

Fædrelandsvennens sjef­re­dak­tør Hans-Chris­ti­an Vad­seth bru­ker mes­te­par­ten av sin me­die­kom­men­tar «NRK på kryk­ker» i for­ri­ge ukes Mor­gen­bla­det til å spre usann­he­ter om DN.no og pro­pa­gan­da for E24 og NA24. Vad­seth skri­ver at NRK-av­ta­len kom «i sis­te li­ten» for DN.no, at den er «både nød­ven­dig og inn­brin­gen­de». Feil, feil og feil. Han skri­ver så at en gan­ske stor an­del av veks­ten til DN.no skyl­des av­ta­len med NRK. Ja vel? Hvor har du det­te fra, Vad­seth?

La meg dele noen fak­ta med Morgenbladets le­se­re.

I uke 17, som Vad­seth vi­ser til, had­de DN.no en vekst på 24,5 prosent fra fjor­året, til 270 857 uni­ke bru­ke­re. Uten å gå for de­tal­jert til verks kan jeg av­slø­re at selv uten tra­fik­ken fra NRK.no vil­le veks­ten vært på over 24 prosent. Må­let med NRK-av­ta­len var ikke å pum­pe opp tra­fik­ken, det kun­ne vi gjort mye enk­le­re på and­re må­ter.

Sann­he­ten er at DN.no vok­ser be­ty­de­lig mer enn E24 og NA24 i 2008. Kor­ri­gert for NRK-tra­fikk har DN.no på uke­ba­sis i snitt fått rundt 18 prosent fle­re uni­ke bru­ke­re i 2008. E24 vok­ser med rundt fem prosent, NA24 står i bes­te fall i ro. Når det gjel­der vekst i se­sjo­ner og vis­nin­ger var dif­fe­ran­sen enda stør­re i DN. nos fa­vør. I uke 18, som er den sis­te med of­fent­li­ge data, økte DN.no med over 26 prosent. Da har jeg tatt ut NRK-tra­fik­ken, Vad­seth. Jeg tren­ger kan­skje ikke nev­ne at NA24 falt med 24 prosent i sam­me uke? Alt det­te had­de Vad­seth kun­net fin­ne ut selv, om han had­de gid­det. Hva NRK-tra­fik­ken ut­gjør for DN.no had­de Vad­seth fått vite der­som han had­de or­ket å løf­te av te­le­fon­rø­ret. Jeg hå­per Fædrelandsvennens jour­na­lis­ter gjør be­ty­de­lig bed­re re­search for sine sa­ker enn sjef­re­dak­tø­ren pre­ste­rer i sin kom­men­tar­spal­te i Mor­gen­bla­det.

70-80 prosent av DN. nos dag­li­ge bru­ke­re kom­mer inn til oss ved å skri­ve DN.no inn i nett­le­se­ren, el­ler ved å bru­ke bok­mer­ke til for­si­den. 20-30 prosent kom­mer inn på våre ar­tik­ler via Goog­le, Start­si­den, Sol og for eks­em­pel NRK.no.

Hvis Vad­seth vir­ke­lig er opp­tatt av å av­slø­re hvor nett­ste­de­ne får sin tra­fikk fra, ikke bare av å sver­te en kon­kur­rent, så for­ven­ter jeg i nes­te uke svar på føl­gen­de spørs­mål: Hvor man­ge prosent av hans tid­li­ge­re ar­beids­sted E24s le­se­re kom dag­lig di­rek­te inn på for­si­den, og hvor man­ge prosent, for å bru­ke hans egne ord, «blir sendt på en li­ten tur ut på net­tet» fra VG.no og Af­ten­pos­ten. no? Det sam­me for­ven­ter jeg å få vite om NA24s di­rek­te­tra­fikk til for­si­den, og tra­fikk fra Nett­avi­sen og re­gi­ons­avi­se­ne til ar­tik­ler.

Mens Vad­seth og and­re kon­kur­ren­ter ved opp­star­ten for to år si­den var opp­tatt med å spre pro­pa­gan­da, noe Vad­seth ty­de­lig­vis ikke er fer­dig med, holdt vi i DN.no godt kjeft og job­bet hardt med å le­ve­re det vi vet le­ser­ne øns­ker: Se­ri­øs, grun­dig og god jour­na­li­stikk. Samtidig bruk­te Vad­seth en sak om en drink til 3 000 dol­lar og et bil­de av «den yp­pi­ge mo­del­len Car­men Elec­tra» på VG. nos for­si­de til å lok­ke le­se­re inn på E24. I DN.no tar vi all kon­kur­ran­se al­vor­lig. Det gjor­de vi også da E24 og NA24 kom på ba­nen, og i dag høs­ter vi re­sul­ta­te­ne av det – so­lid vekst i bru­ke­re og om­set­ning.

Vad­seth skri­ver mot slut­ten av sin spal­te at NRK-av­ta­len kom «i sis­te li­ten for DN.no». Han vi­ser til at E24 og NA24 er størst og nest størst, og sam­let hen­tet ut rundt 40 mil­li­oner kro­ner fra an­non­se­mar­ke­det i 2007, i «mar­ke­det der dn.no tid­li­ge­re var su­ve­rent størst». Til det er det bare én ting å si, Vad­seth: DN.no er fort­satt su­ve­rent størst. DN.no om­sat­te nem­lig ale­ne for mer enn det de to kon­kur­ren­te­ne gjor­de sam­let i 2007.

Og: Der­som din på­stand om at NRK spon­ser oss med noen tu­sen­lap­per om da­gen had­de vært rik­tig, skul­le vi med grunn­lag i den and­re tra­fik­ken på DN.no vært på vei mot mil­li­ard­om­set­ning i 2008. Slik er det ikke. Dess­ver­re.

Sann­he­ten er der­med, kor­ri­gert for NRK-tra­fik­ken, at DN.no vok­ser mar­kant mer enn E24 og NA24 i uni­ke bru­ke­re, se­sjo­ner og vis­nin­ger. DN.no har dess­uten su­ve­rent størst an­non­se­inn­tek­ter for­di våre tro­fas­te le­se­re går di­rek­te til oss, de blir ikke uvi­ten­de kid­nap­pet fra et an­net nett­sted.

Ole-Mor­ten Fad­nes

Re­dak­tør, DN.no

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.