Annonse
04:00 - 16. mai 2008

Pa­sjon og ­per­for­man­ce

Mara Lees La­dies er en ut­stu­dert kri­tikk av et voy­eur­is­tisk sam­funn.

Skjønn­het vs. ek­sta­se: For­fat­te­ren un­der­leg­ger selv ek­sta­sen den op­por­tu­nis­tis­ke, gjennomforvaltede kul­tu­ren. Bil­det er av Berninis Den hel­li­ge Teresas ek­sta­se fra San­ta Ma­ria del­la Vit­to­ria-kir­ken i Roma.
Annonse

Et smalt, blekt an­sikt med asia­tis­ke trekk, som ser på deg litt fra si­den med et uut­grun­ne­lig, på sam­me tid opp­ford­ren­de og skep­tisk blikk. Et par stri­mer av det mør­ke hå­ret ren­ner til­sy­ne­la­ten­de skjø­des­løst ned for­an øret og ak­sen­tue­rer ha­kens bue og en svak rød­me over det høye kinn­be­net. De fyl­di­ge, dis­kré fuk­te­de lep­pe­ne er så vidt ad­skilt, som en in­vi­ta­sjon el­ler et løf­te. I et in­ter­vju med for­fat­te­ren skri­ver Jen­ny Hval:

Mara Lee sit­ter som en skyg­ge her i de usyn­li­ge lin­je­ne som går mel­lom min tekst og ditt, le­se­rens, blikk. Jeg kun­ne be­skre­vet hen­ne her; men jeg gjør det ikke. Be­skri­vel­ser er også an­svar. Hvert ad­jek­tiv har en kon­se­kvens.

Så kan man grub­le: Ad­jek­ti­vet «asia­tisk», hva be­tyr nå det? Og hva be­tyr det at jeg vel­ger å nev­ne at Lees lep­per er dis­kré fuk­tet og så vidt ad­skilt?

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Mest lest

Siste