Annonse
04:00 - 16. mai 2008

Pa­sjon og ­per­for­man­ce

Mara Lees La­dies er en ut­stu­dert kri­tikk av et voy­eur­is­tisk sam­funn.

Skjønn­het vs. ek­sta­se: For­fat­te­ren un­der­leg­ger selv ek­sta­sen den op­por­tu­nis­tis­ke, gjennomforvaltede kul­tu­ren. Bil­det er av Berninis Den hel­li­ge Teresas ek­sta­se fra San­ta Ma­ria del­la Vit­to­ria-kir­ken i Roma.
Annonse

Et smalt, blekt an­sikt med asia­tis­ke trekk, som ser på deg litt fra si­den med et uut­grun­ne­lig, på sam­me tid opp­ford­ren­de og skep­tisk blikk. Et par stri­mer av det mør­ke hå­ret ren­ner til­sy­ne­la­ten­de skjø­des­løst ned for­an øret og ak­sen­tue­rer ha­kens bue og en svak rød­me over det høye kinn­be­net. De fyl­di­ge, dis­kré fuk­te­de lep­pe­ne er så vidt ad­skilt, som en in­vi­ta­sjon el­ler et løf­te. I et in­ter­vju med for­fat­te­ren skri­ver Jen­ny Hval:

Mara Lee sit­ter som en skyg­ge her i de usyn­li­ge lin­je­ne som går mel­lom min tekst og ditt, le­se­rens, blikk. Jeg kun­ne be­skre­vet hen­ne her; men jeg gjør det ikke. Be­skri­vel­ser er også an­svar. Hvert ad­jek­tiv har en kon­se­kvens.

Så kan man grub­le: Ad­jek­ti­vet «asia­tisk», hva be­tyr nå det? Og hva be­tyr det at jeg vel­ger å nev­ne at Lees lep­per er dis­kré fuk­tet og så vidt ad­skilt?

Lese mer?

ALLEREDE ABONNENT?
ABONNEMENT
Fra kr 39,-
per uke ved kjøp
av 12 mnd abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Mest lest

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Bøker