04:00 - 05. oktober 2007

Freds­kri­ge­ren

Er Nor­ge et land som eg­ner seg spe­si­elt godt for å påta seg freds­opp­drag? Det kan like gjer­ne være stikk mot­satt, sier As­lak Nore.

En freds­na­sjon vi med? Bosniagenerasjonens lær­dom er at mi­li­tær­makt av og til kan være et nød­ven­dig onde, me­ner As­lak Nore.
Annonse