00:00 - 20. juli 2018

Straff som fortjent

Den beste begrunnelsen for å straffe forbrytere, er å gjenopprette likeverdigheten mellom offeret og forbryteren.

– Det holder ikke å begrunne straff med at det skal virke avskrekkende, mener du. Hvorfor ikke?

– Hvis det var formålet, så kunne man tenke seg at man hadde veldig strenge straffer for utbredte, men ikke alvorlige kriminelle handlinger, og milde straffer for drap som er begått i affekt, for i slike tilfeller ville ikke trusselen om straff ha noen preventiv virkning. Når vi har innrettet straffen etter hvor alvorlig handlingen anses som, betyr det at vi tenker at straffen må være fortjent for den som får den.

– Du begrunner i stedet straff ut ifra et frihetsperspektiv, i tradisjonen etter filosofene Kant og Hegel. Hva innebærer det?

Annonse