00:00 - 29. juni 2018

Ser til fortiden

Befolkningens holdninger til innvandring påvirkes av nasjonens historie.

Historiske traumer: Ungarn er blant de europeiske landene som har sterke historiske erfaringer med tap av territorium og konflikt over suverenitet, samtidig scorer dagens befolkning høyt på målinger av innvandringsskepsis. Bildet viser ungarske flyktninger under revolusjonen i 1956. Foto: Manuel Litran/Paris Match via Getty Images

Hvorfor majoritetsbefolkningens holdninger til innvandring varierer mellom europeiske land, er blitt et kjernespørsmål i samfunnsforskningen de senere årene. En vanlig antagelse er at holdninger til innvandring dels har å gjøre med individuelle kjennetegn som utdanningsnivå, religiøsitet og politisk orientering, dels med landspesifikke faktorer som tilstanden på arbeidsmarkedet og innvandrerbefolkningens størrelse og sammensetning.

Problemet med denne tilnærmingen er fraværet av historisk perspektiv. Forestillinger om nasjonal identitet i ulike europeiske land er produkter av langsomme, historiske prosesser, der geopolitisk konkurranse, intern konflikt over landområder og vekslende krigføring mellom land har vært av stor betydning for både statsformasjon og nasjonsbygging. Slike historiske prosesser kan være viktige, underliggende forklaringer på variasjoner mellom land i borgernes holdninger til innvandring, men fanges ikke opp i statistikk eller spørreundersøkelser.

Kan europeiske lands ulike historiske erfaringer bidra til å kaste lys over dagens variasjoner i innvandringsskeptiske holdninger? Dette spørsmålet stilles av Wesley Hiers, Thomas Soehl og Andreas Wimmer i en nyskrevet artikkel i tidsskriftet Social Forces. Forskerne har rangert 33 europeiske land etter historiske erfaringer med geopolitisk trussel, målt som tap av territorium og konflikt over suverenitet, og undersøker om ulike lands plassering på denne skalaen samvarierer med mønstrene i innbyggernes holdninger til innvandring.

Annonse