Annonse
00:00 - 03. november 2017

Sten Inge Jørgensen: Britenes plass i Europa

Brexit handler dypest sett om skjebnen til en samfunnsorden, skriver Sten Inge Jørgensen.

Annonse

In­gen vet hvor man­ge tu­sen fors­ke­re og EU-eks­per­ter som har fått al­ma­nak­ken fylt av brexit-relaterte temaer si­den bri­te­ne i fjor stem­te for å gå ut av EU. Men an­tal­let kro­nik­ker, rap­por­ter og bø­ker vok­ser i et ra­sen­de tem­po. Po­li­tis­ke ner­der har ald­ri hatt det mer spen­nen­de: Alt sy­nes å være i spill, fra en­kelt­men­nes­kers be­ve­gel­ses­fri­het til det geo­po­li­tis­ke ni­vå­et. Kom­plek­si­te­ten gjør at stats­vi­te­re, øko­no­mer og ju­ris­ter må hjel­pe hver­and­re. Brexit spen­ner over alle fag­felt, det hand­ler dy­pest sett om skjeb­nen til en sam­funns­or­den.

 

Den­ne uken holdt Norsk uten­riks­po­li­tisk in­sti­tutt (Nupi) en kon­fe­ran­se om te­ma­et, hvor fle­re av Europas frem­ste eks­per­ter del­tok. Fort­satt tar man­ge av dem for­be­hold om at brexit kan­skje ald­ri skjer, pro­ses­sen kan, som fle­re har påpekt, sammenlignes med å ta et egg ut av en ome­lett. Den bri­tis­ke re­gje­rin­gen har fort­satt in­gen klar for­hand­lings­po­si­sjon, og skul­le de få det, er tory­par­ti­et sterkt split­tet når det gjel­der hva slags kom­pro­mis­ser som kan inn­gås. Men hvis vi nå ten­ker oss at bri­te­ne fak­tisk går ut, så be­gyn­ner fors­ker­ne å se kon­tu­re­ne av føl­gen­de:

Lese mer?

ALLEREDE ABONNENT?
ABONNEMENT
Fra kr 39,-
per uke ved kjøp
av 12 mnd abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Aktuelt