00:00 - 03. november 2017

Sten Inge Jørgensen: Britenes plass i Europa

Brexit handler dypest sett om skjebnen til en samfunnsorden, skriver Sten Inge Jørgensen.

In­gen vet hvor man­ge tu­sen fors­ke­re og EU-eks­per­ter som har fått al­ma­nak­ken fylt av brexit-relaterte temaer si­den bri­te­ne i fjor stem­te for å gå ut av EU. Men an­tal­let kro­nik­ker, rap­por­ter og bø­ker vok­ser i et ra­sen­de tem­po. Po­li­tis­ke ner­der har ald­ri hatt det mer spen­nen­de: Alt sy­nes å være i spill, fra en­kelt­men­nes­kers be­ve­gel­ses­fri­het til det geo­po­li­tis­ke ni­vå­et. Kom­plek­si­te­ten gjør at stats­vi­te­re, øko­no­mer og ju­ris­ter må hjel­pe hver­and­re. Brexit spen­ner over alle fag­felt, det hand­ler dy­pest sett om skjeb­nen til en sam­funns­or­den.

Den­ne uken holdt Norsk uten­riks­po­li­tisk in­sti­tutt (Nupi) en kon­fe­ran­se om te­ma­et, hvor fle­re av Europas frem­ste eks­per­ter del­tok. Fort­satt tar man­ge av dem for­be­hold om at brexit kan­skje ald­ri skjer, pro­ses­sen kan, som fle­re har påpekt, sammenlignes med å ta et egg ut av en ome­lett. Den bri­tis­ke re­gje­rin­gen har fort­satt in­gen klar for­hand­lings­po­si­sjon, og skul­le de få det, er tory­par­ti­et sterkt split­tet når det gjel­der hva slags kom­pro­mis­ser som kan inn­gås. Men hvis vi nå ten­ker oss at bri­te­ne fak­tisk går ut, så be­gyn­ner fors­ker­ne å se kon­tu­re­ne av føl­gen­de:

Annonse