00:00 - 01. september 2017

Et innvandringsparadoks?

Innvandrere søker tilbake til den klassen de tilhørte i landet de kom fra.

Foto: James Leynse/Corbis via Getty Images

At sosial ulikhet reproduseres over generasjonene, er blant sosiologiens kjerneinnsikter: Barn av foreldre med lav utdannelse og yrker med lav inntekt har langt mindre sannsynlighet for å ta høyere utdannelse sammenlignet med barn av foreldre med høy utdannelse og høy inntekt.

Teorier om sosial reproduksjon er imidlertid blitt utfordret av de siste tiårenes forskning på etterkommere av arbeidsinnvandrere i USA og Europa. Selv om arbeidsinnvandrerne ofte hadde nokså lav utdannelse og de hovedsakelig fikk jobber i tradisjonelle arbeiderklasseyrker preget av hardt arbeid og lave lønninger, gjør barna det godt i utdanningssystemet. De har jevnt over høyere aspirasjoner enn majoriteten på samme alder, og de er overrepresentert innen elitestudier som jus og medisin. Etterkommernes sosiale mobilitet har i litteraturen blitt beskrevet som et «innvandringsparadoks» og setter grunninnsikten om sosial reproduksjon på prøve.

 

Annonse