00:00 - 01. september 2017

Den høyeste dommer

Borgernes rettigheter har fortrengt hensynet til samfunnets beste i Høyesteretts avgjørelser.

Du fastslår at Høyesteretts rettspraksis har endret seg betraktelig de siste femti årene. På hvilken måte?

– Det er hovedsakelig tre trekk. Det første er at sammenlignet med tiårene etter krigen bygger Høyesterett argumentene i dag på flere formelle, skriftlige rettskilder, noe som er en naturlig konsekvens av rettsliggjøringen. Det andre hovedtrekket er at argumentene som vant frem, før som oftest baserte seg mer på hva som var til samfunnets beste, mens de nå er mer individorienterte. Borgernes rettigheter er blitt viktigere. Den tredje observasjonen er at Høyesterett nå i større grad prøver å begrunne standpunkter med mer generelle argumenter, og gir tydelige, normative retningslinjer for fremtiden.

Hvorfor er Høyesteretts praksis blitt mer individorientert?

Annonse