11:58 - 16. november 2017

Slik svarer departementet

Etter vår artikkel om Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) sist uke, sendte vi ti spørsmål til fiskeriminister Per Sandberg. Kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel ga disse svarene tilbake.

Fornøyd: Fiskeriminister Per Sandberg, fotografert på Stortinget i 2013. Arkivfoto: Siv Dolmen

1. Per Sandberg i Nærings og fiskeridepartementet er formelt ansvarlig for FHFs drift. Er han fornøyd med driften?

– FHF har bidratt til økt forskningsinnsats i fiskeri- og havbruksnæringen. Evalueringen av FHF, som ble foretatt av Nifu Step i 2006, fastslo at FHF når frem til bedrifter som ikke har noen aktiv relasjon til Forskningsrådet eller Innovasjon Norge, og at FHF har en vesentlig betydning for innovasjon i næringen. Evalueringen fastslo at de samfunnsøkonomiske effektene av virksomheten er betydelige. Dette viser at FHF fungerer bra i forhold til sitt hovedformål.

2. FHF deler ut over hundre millioner kroner i forskningsmidler uten konkurranseutsetting. En rekke forskere, statsvitere og eksperter på offentlige anbud stiller i saken spørsmål ved dette. Vil ministeren kreve mer konkurranseutsetting?

– Omfanget av konkurranseutsetting i FHF er for lavt, og det er gitt signaler om at den bør øke. Utviklingen går i ønsket retning med økt konkurranseutsetting av midlene.

3. Forskere mener at enkelte av FHFs forskningsmidler deles ut etter «trynefaktor». Kan ministeren garantere at dette ikke forekommer?

– Etter evalueringen i 2006 ble det etablert rutiner for å imøtegå forhold som ble påpekt i evalueringen. Departementet legger vekt på at forskningsmidlene skal tildeles etter objektive kriterier og vil følge dette opp overfor FHF.

4. Det stilles i artikkelen spørsmål ved modellen der styringen av et offentlig organ overlates til en næring. Kommentar?

– Ved opprettelsen ble det lagt vekt på at FHF skulle ha størst mulig frihet til å definere bruksområdet for midlene innenfor de rammer som fremgår av lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Det er på bakgrunn av evalueringen av FHF satt i gang en prosess for å vurdere organisasjonsform, og et forslag om omdanning av FHF til et statlig aksjeselskap har vært på offentlig høring i sommer.

5. Det fremgår at FHF nedsetter prosjekter der den eksplisitte intensjonen fra næringen er å drive politisk påvirkning. Er dette i tråd med FHFs intensjon?

– FHF skal ikke drive politisk påvirkning. FHF skal finansiere forskning som bidrar til økt verdiskapning i fiskeri- og havbruksnæringen.

6. Forskere mener arbeidsfordelingen mellom FHF og departementet er uklar, i og med at FHF har nedsatt et utvalg for å gjennomgå overvåkningen av rømt oppdrettslaks. Kommentar?

– FHFs formål fremgår av lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.

7. Nifu Step stilte i 2006 en rekke kritiske spørsmål i sin evaluering av FHF. Er det ryddet godt nok opp?

– Viser til svar på spørsmål 3. FHF har gjort flere grep for å følge opp evalueringen.

8. Vil statsråden ta grep, for eksempel foreslå en ny evaluering av FHF?

– Vi nå inne i en prosess hvor vi vurderer FHFs tilknytningsform til staten. Vi vil vurdere nærmere om det kan være aktuelt med en gjennomgang av virksomheten når en eventuell ny organisering har fått virke en tid.

9. Vil statsråden ta initiativ for å møte FHFs ledelse og diskutere det som kommer frem?

– Det vil være naturlig også å komme inn på de sakene som er aktualisert gjennom Morgenbladet og Harvests artikkel i den ordinære dialogen mellom departementet og FHF.

10. Når vil FHF omgjøres til et AS, og hvilke forandringer vil det bety for FHFs drift?

-En proposisjon om omdanning av FHF har vært på offentlig høring i sommer. Departementet tar sikte på å fremme en proposisjon om omdanning i relativt nær fremtid. Dersom FHF omdannes til et statlig aksjeselskap, vil virksomheten styres iht. prinsippene for styring av statlige aksjeselskaper.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse